Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód z kapitału pieniężnego

Czy Bank może zastosować zwolnienie z opodatkowania w kontekście brzmienia art. 11 ust. 3 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej pomiędzy Polską i Japonią w dniu 20 lutego 1980r. będąc w posiadaniu następujących dokumentów: kopii certyfikatu rezydencji klienta oraz kopii dokumentów korporacyjnych klienta zawierających wyciąg z ustawy o Państwowym Emerytalnym Funduszu Inwestycyjnym i będąc zarazem płatnikiem podatku od odsetek.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Banku. Pytanie dotyczy kwestii, czy będąc w posiadaniu załączonych do pisma dokumentów (kopia certyfikatu rezydencji klienta oraz kopia dokumentów korporacyj ...

Jestem wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy opłacane i finansowane są w całości przez spółkę. Czy w takim przypadku powyższe składki stanowią dla mnie przychód i czy jestem zobowiązany zapłacić od tego przychodu podatek? Jeśli tak, to w jaki sposób mam rozliczyć się z tego przychodu z Urzędem Skarbowym, czy mam obowiązek rozliczania się i opłacania podatku miesięcznie czy rocznie.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 ze zm.) do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczono wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. A zatem w myśl art. 16 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe finansują w cał ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych czynności prawnej polegającej na odkupieniu jednostek uczestnictwa przez Fundusz Inwestycyjny.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany interpretacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w piśmie z dnia 05.04.2004 r. znak: US.VI/I-415-179-I/04. Naczelnik Urzędu Skarbowego udzielił bowiem błędnej informacji dotyczącej opodatkow ...

Na jakich zasadach należy opodatkować dochód z tytułu sprzedaży akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w 2004 roku /nabytych w drodze darowizny/ ?

Z pisma podatnika wynika, iż w marcu bieżącego roku sprzedał on na Giełdzie Papierów Wartościowych akcje lokalnej firmy. Do zapytania podatnik dołączył potwierdzenie złożonego w Domu Maklerskim... zlecenia z dnia 23.03.2004 r. sprzedaży tych akcji, który jest jedynym dokumentem jaki otrzymał od tego podmiotu. Podatnik wskazuje, iż pieniądze ze sprzedaży przedmiotowych akcji zostały przelane na jeg ...


1. W jaki sposób należy opodatkować przychody ze zbycia udziałów z celu ich umorzenia?2. W jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodów przy odpłatnym dobrowolnym umozeniu udziałów.3. Czy w przypadku umarzania części posiadanych udziałów, nabytych po różnych cenach należy stosować reguły wynikające z art. 24 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Pismem z dnia 13.07.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 14.07.2004 r) zwrócił się Pan z prośbą o wyjaśnienie: - w jaki sposób należy opodatkować przychody ze zbycia udziałów z celu ich umorzenia? - w jaki sposób należy wyliczyć koszty uzyskania przychodów przy odpłatnym dobrowolnym umorzeniu udziałów? - czy w przypadku umarzania części posiadanych udziałów, nabytych po różnych cenach nal ...

Płatnik – bank wystąpił z zapytaniem dotyczącym opodatkowania dochodów z tytułu przeprowadzenia transakcji forward.

Płatnik – bank wystąpił z zapytaniem dotyczącym opodatkowania dochodów z tytułu przeprowadzenia transakcji forward. Zapytanie odnosi się do zawieranych z klientami kontraktów forward nierzeczywistych, na mocy których w dniu wykonania umowy strona uzyska prawo do świadczenia pieniężnego jakim jest różnica pomiędzy ustaloną w umowie wartością instrumentu bazowego a jego wartością w dniu, w którym um ...

Jak należy opodatkować dochód i jak go rozliczyć (dotyczy sprzedaży udziałów w spółce z o. o.) ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo z dnia 14.07.2004 r. w sprawie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że zgodnie z art. 17 ust. l pkt 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedno ...

Czy dochód członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskany w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielnipodlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Czy dochód osiągnięty przez spółdzielnię ze sprzedaży budynku stanowiącego jej własność podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.09.2004 r. oraz z 01 i 28.10.2004 r. z prośbą o interpretację przepisów podatkowych w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu członka spółdzielni (osoby fizycznej) uzyskanego w wyniku podziału majątku likwidowanej spółdzielni – Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia i informuje: Zapytanie dotyczy sytuacji gdzie sprzedany został budynek Sp ...

W jaki sposób powinien być opodatkowany dochód ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku ze złożonym zapytaniem w sprawie opodatkowania dochodu ze sprzedaży akcji nabytych w drodze darowizny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie informuje.Rodzaje źródeł przychodu wymienione zostały w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osó ...

Generowanie strony w 14 ms