Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ogłoszenie upadłości

Czy uzyskanie informacji z sądu niemieckiego o powołaniu tymczasowego syndyka dla kontrahenta stanowi okoliczność uprawdopodobniającą nieściągalność wierzytelności pozwalającą zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu odpisu aktualizującego wartość wierzytelności przypadającej od tego kontrahenta?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo informuje: Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzy ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak wynika z ww. pisma Spółki, problemowe zagadnienie dotyczy obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz sporządzenia zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty w sytuacji ogłoszenia Postawieniem Sądu Rejonowego z dnia 22.04.2004 r. upadłości Spółki, z możliwością zawarcia układu. Wyjaśniając wątpliwą dla Waszej Spółki kwestię, tut. organ wskazuje na przepis art. 8 ust. 6 ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym odpowiada za zobowiązania podatkowego upadłego? Czy ewentualna odpowiedzialność obejmuje długi powstałe przed ogłoszeniem upadłości jak również po jej ogłoszeniu, czy tylko te, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości sprzedawcy nieruchomości wskutek czynności podjętych przez samego syndyka?

Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadościowe (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mającym zastosowanie w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki odpowiada za na ...

Zapytanie dotyczy postępowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w przypadku ogłoszenia upadłości.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4. W myśl art. 26 ust. 4 ww. ustaw ...

Pobór podatku

ad. 1 W sprawach, w których ogłoszono upadłość po 01.10.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.). Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości Spółki. Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika we właściwym postępowaniu upadłościowym może być prowadzone w dwóch kierun ...

W sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach masy upadłości …, w sytuacji gdy syndyk kontynuuje działalność upadłegow, w którym momencie dokonać zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej – z chwilą uprawomocnienia orzeczenia sądu pozbawiającego prawa prowadzenia działalności gospodarczej, czy też z chwilą uprawomocnienia decyzji organu ewidencyjnego o wykreśleniu osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej.

W dniu 29.09.2004r. wpłynął do tutejszego organu wniosek Pana w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Przedmiotowy wniosek został przesłany do tutejszego organu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu w celu udzielenia odpowiedzi w części dotyczącej podatku od towarów i usług. W analizowanym wniosku wyjaśnia Pan, iż Sąd Rejonowy w ... XIII ...

Czy przychód wypłacony pracownikowi z tytułu odszkodowania /art. 32 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy/ z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku: Spółki Akcyjnej w upadłości, z dnia 26.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc ...

Czy przychód wypłacony pracownikowi z tytułu odszkodowania /art. 41" Kodeksu pracy/ z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / t.j Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku: Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 26.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc ...

Jaki jest zakres odpowiedzialności nabywcy nieruchomości (za należności podatkowe upadłego i masy upadłości) kupionej od syndyka, w ramach sprzedaży z wolnej ręki?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie przepisów: - art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 112 § 1 pkt 3, § 2, § 3 § 4 pkt 1 i 2, § 6 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa p ...

Czy na podstawie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące wartość należności u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów w świetle art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 ust. 2 pkt 7b i pkt 7c, art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana z dnia 11.03.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakres ...

Generowanie strony w 37 ms