Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: impreza

Czy koszty imprezy sportowej organizacyjnej przez zakład pracy, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych u poszczególnych uczestników?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że koszty spartakiady obejmują: transport, zakwaterowanie, wyżywienie uczestników, ubezpieczenie, opiekę medyczną i trenerską, korzystanie z obiektów sportowych. Celem wyjazdu są rozgrywki regionalne i półfinałowe oraz wyłonienie zwycięzców z poszczególnych dyscyplin w finale. Mając powyższe na uwadze, należy rozróżnić dwa sposoby rozliczania się z ponie ...

Według jakiej stawki podatku od towarów i usług opodatkowane są następujące czynności: organizacja imprez estradowych i kulturalnych symbol PKWiU 92.31.21-00.10 ; usługi w zakresie rozprowadzania biletów na imprezy kulturalne, wykonywane na rzecz zlecającego PKWiU 92.32.10-00.00 ; sprzedaż biletów na imprezy estradowe i kulturalne, organizowane w ramach działalności gospodarczej symbol PKWiU 92.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 1 w powiązaniu z poz. 11 załącznika nr 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 54 poz. 535 ) zwalnia się od podatku usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw a ...

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych ? W jaki sposób wyliczyć współczynnik struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 22 lipca 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 6 sierpnia 2004 r., dotyczące informacji odnośnie stawki podatku VAT na organizowane przez Ośrodek Kultury półkolonie, imprezy kulturalne z udziałem zespołów amatorskich i artystów zawodowych oraz sposobu wyliczenia współczynnika struktury w związku z otrzymywanymi dotacjami, ...Czy finansowanie pracownikom ze środków nie pochodzących z funduszu socjalnego imprez integracyjnych nie powoduje powstania u nich przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof ze względu na niemożność określenia kwoty świadczenia przypadającej na konkretnego pracownika z uwagi na pokrywanie kosztów imprez w formie ryczałtu?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem wniosku z dnia 14.04.2005 r. (data wpływu 14.04.2005.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spó ...

Czy należy potrącać podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zorganizowania imprezy integracyjnej dla pracowników zakładu oraz zorganizowania festynu jednodniowego dla pracowników zakładu i ich rodzin?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 30.03.2005 r. znak: XXX/05 (wpływ do tut. Ur ...

1) czy koszty zorganizowania imprezy dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wg. daty stempla pocztowego z dnia 03.10.2005 r. (wpływ do tut. urzędu w dniu 05.10.2005 r.), ostatecznie uzupełniony w dniu 14.10.2005 r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wynika, że Spółka z o.o. zorganizowała imprezę dla pracowników spółki i ich rodzin z okazji 60-lecia uruchomienia ...

dotyczy: - zaniechania poboru podatku od zorganizowanej imprezy zamkniętej, w której znana jest liczba uczestników, jednakże nie da się ustalić, jaką rzeczywiście korzyść odnieśli poszczególni pracownicy i przypisać im z tego tytułu konkretny przychód - na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - zaniechania poboru podatku dochodowego za dofinansowane z funduszu socjalnego przejazdy wycieczkowe dla dzieci pracowników Urzędu w wieku do 18 lat - na podstawie przepisów art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 i pkt 78 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w odpowiedzi na pisemny wniosek Urzędu Gminy z dnia 26.09.2005 r. złożony do tut ...

Czy w związku z uczestnictwem pracowników i ich rodzin w imprezie integracyjnej, finansowanej w całości ze środków ZFŚS, należy pobrać od pracowników podatek dochodowy?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników i ich rodzin, na której otrzymali oni napoje i posiłki, organizowane były konkursy dla dzieci i dorosłych, uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe. Pracownikom zagwarantowano również dojazd autobusami do miejscowości, w której odbyła się impreza. W czasie spotkania integracyjnego odbył się koncer ...

Generowanie strony w 5 ms