Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: korekta podatku

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Kasy rejestrujące

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 z 1997r. poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Warszawa - Bielany odpowiadając na pismo Podatnika z dnia 14.11.2002 r. (data wpływu 18.11.2002 r.) informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać ka ...

Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z wnioskiem Nr 412/05/2003 z dnia 20.05.2003 r. (uzupełnionym pismem Nr 452/06/2003 z dnia 10.05.2003 r., które zostało złożone w tut. urzędzie skarbowym w dniu 12.06.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, tj. czy działanie „ ...

Do dnia 31.12.2003r. byłem podatnikiem podatku od towarów i usług. W związku z nie przekroczeniem w 2003r. obrotu w kwocie 40.900 zł, w 2004r. wybrałem zwolnienie od podatku. Na dzień 31.12.2003r. sporządziłem remanent. Czy powinienem zwrócić podatek naliczony przy nabyciu towarów, których sprzedaż będzie zwolniona od podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004r. informuje: Podatnicy obowiązani są do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z art. 6a ...

Czy obowiązuje korekta podatku naliczonego w razie wystąpienia niedoborów niezawinionych i otrzymanym z tego tytułu odszkodowaniem z tytułu ubezpieczenia ?

Na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie wszczęto postępowania podatkowego lub kontroli podatkowe ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.11.2003 r. dotyczącym wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Nie podlegają pod przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (wpływ 1.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz ...

- w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych.

Odpowiadając na pismo Spółki z dnia 08.12.2003 r. (data wpływu do US 10.12.2003 r.) w sprawie prawa do korekt deklaracji VAT-7 polegających wyłącznie na zmianie dyspozycji co do kwot nadwyżek podatku naliczonego nad należnym poprzez zwiększenie kwoty do zwrotu, w przypadku zapłaty za faktury po złożeniu deklaracji pierwotnych - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § ...

korekta podatku naliczonego lub naliczenie należnego podatku w przypadku oddania na wysypisko śmieci części obuwia nie nadających się do dalszej sprzedaży (niemodnych, uszkodzonych)

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają wyłącznie czynności wymienione w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), których przedmiotem są towary i usługi wymienione w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Straty w towarach powstałe na skutek wycofania ze sprzedaży towarów uszkodzonych, wadliwych i niemodnych nie na ...

Zasady dotyczące korekty podatku naliczonego zwiększającej ten podatek

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2003 r. informuje, że podatnik podatku od towarów i usług może dokonać korekty podatku naliczonego zwiększającej ten podatek przy spełnieniu warunków określonych przepisami w przypadku gdy zakupione ...

Generowanie strony w 15 ms