Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata do oprocentowania kredytu bankowego

Czy w 1999 r. dopłaty do kredytów preferencyjnych na cele rolniczo-inwestycyjne otrzymane przez banki spółdzielcze z budżetu lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego były wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Odpowiadając na pismo z dnia 19.03.2004 r. (ostatecznie uzupełnione dnia 26.04.2004 r.), złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje : do ...

Czy dopłata otrzymana do oprocentowanego kredytu inwestycyjnego jest obrotem w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o podatku VAT?Zdaniem podatnika kwota otrzymywanej przez spółkę dopłaty jest związana z całokształtem prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z czym dopłata ta nie jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Stan faktyczny Podatnik prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji pary wodnej i gorącej wody. Do wykonywania tych czynności realizuje inwestycje, na które zaciągnęła kredyt inwestycyjny. Na spłatę oprocentowania powyższego kredytu Spółka otrzymuje dopłatę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ocena prawna stanu faktycznego Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ust ...

Czy kwota dopłat przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego przez podatnika w banku korzysta ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 11 ust. 1, ust. 2a i ust. 2b, art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku strony z dnia 19.01.2006 r. (...) o udzielenie pisemnej interpretacji co d ...

Pytanie Podatnika dotyczy zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na opłaty z tytułu niewykorzystania limitów dopłat do oprocentowania kredytów.

W dniu 14.03.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 2.05.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 10.05.2006r.). Podatnik wskazał, że w ramach prowadzonej działalności wypłaca kredyty z własnych środków zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministró ...

Pytanie dotyczy momentu powstania przychodu z tytułu otrzymanych zryczałtowanych kwot (subwencji) od importera pojazdów za udzielone kredyty promocyjne na zakup pojazdów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 08.08.2006r., uzupełnionego pismem z dnia 29.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 01.09.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie momentu ...

Dopłaty do oprocentowania kredytu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 50 ms