Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin przedawnienia

Termin płatności podatku od towarów i usług wyznacza art. 26 ustawy, jest nim 25 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Prawidłowo w rewizji nadzwyczajnej wskazano, że początkowy termin przedawnienia wyznacza dzień 31 grudnia roku, w którym podatek winien zostać zapłacony, a nie dzień 26 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, jak przyjął NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 30 października 2001 r. uchylił decyzję Izby Skarbowej w Olsztynie w przedmiocie podatku od towarów i usług w części dotyczącej podatku za lipiec, wrzesień, październik 1994 r., w pozostałej części skargę oddalił. Zaskarżoną decyzją z dnia 27 marca 2000 r. Nr PP - 732-2-19/2000 Izba Skarbowa w Olsztynie utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbo ...

Czy w świetle art. 70 Ordynacji podatkowej po upływie 5 lat od dnia powstania zobowiązania podatkowego przedawnia się nie tylko prawo do poboru podatku, lecz także prawo do zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji VAT-7 ? Czy zawieszenie postępowania wynikające z art.68 par. 5 Ordynacji podatkowej przedłuża termin przedawnienia prawa do poboru zobowiązania podatkowego powstałego z mocy prawa o dalsze 2 lata?

dotyczy: zapytania Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 16.07.2004 r. nr PP/448/II/1031/04 w sprawie interpretacji przepisu art. 70 oraz 68 § 5 Ordynacji podatkowej. W odpowiedzi na w/w pismo, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśnia: Ad. 1) Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisów, które regulowałyby moment przedawnienia prawa do zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika. Zatem, zda ...

Czy w związku z 5-cio letnim okresem przedawnienia się zobowiązań podatkowych, Spółka prawidłowo rozliczyła w miesiącu maju 2005 r. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych powstałe od miesiąca VII 1999 r. do miesiąca XI 1999 r.?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.09.2005 r., znak: EE/1957/05 oraz uzupełnienia do wniosku z dnia 13.10.2005 r.,znak: EE/2164/05, w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowani ...

Czy wprowadzona od dnia 17 grudnia 2005 r. przepisem art. 1 pkt 34 w/w ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. zmiana art. 44 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, polegająca na wydłużeniu terminu karania przestępstw skarbowych, skutkuje wydłużeniem okresu przechowywania dokumentów związanych z poborem podatków, ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z ich prowadzeniem ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej stwierdza, że stanowisko Sp z o.o. z/s w Bielsku-Białej przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2006 r.(uzupełnionym pismem z dnia 2 czerwca 2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i ...

Czy w wyniku zwrotu nadpłaconych składek na ubezpieczenie społeczne powstanie przychód ze stosunku pracy? Czy w przypadku gdy zwrot dotyczy składek nadpłaconych więcej niż 5 lat temu, przychód nie powstanie ze względu na przedawnienie?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w przeszłości pobierała składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wynagrodzenia za pracę w zawyżonej wysokości. W wyniku tego powstała nadpłata (potwierdzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych), która podlega zwrotowi/zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek. W związku z powyższym stanem faktycznym Spółka zwraca się z ...

Czy możliwe jest dokonanie korekty zeznań podatkowych za lata 1992-1995 i stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy w deklaracji podatkowej wykazano zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej.

Zgodnie z przepisem art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed ...

Czy posiadane zeznania podatkowe dotyczące rozliczenia w podatku dochodowym od osób fizycznych i rachunki remontowe, z okresu 1993-2000 nadal należy przechowywać, czy też można je zniszczyć?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia nadanego w urzędzie pocztowym w dniu 06.02.2007 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie z dnia 24.01.2007 r. Nr DO/415-49/06 w sprawie udzielenia interpretacji co d ...


Czy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 3, poz. 11), Wnioskodawca jest zobowiązany do ponownego złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

1. Zajmowanie stanowiska w sprawie istnienia i zasadności obowiązku poddanego egzekucji przez organ nie będący organem wyższego stopnia nad organem egz. I instancji będącym równocześnie wierzycielem byłoby nie do pogodzenia z zakresem art. 29 § 1 ustawy egzekucyjnej, który zawęża zakres rozpoznania sprawy przez organ nadzoru będący organem egz. odwoławczym. Stanowisko wierzyciela w przypadku, gdy jest nim Skarb Państwa reprezentowany przez kierownika statio fisci - dyrektora terenowej jedn. organizacyjnej (oddziału) w sytuacji, gdy nie jest ono wyrażane w odrębnym postanowieniu, zawarte jest w postanowieniu rozpoznającym zarzuty, o którym mowa w art. 34 § 1 in principio ustawy egz. 2. Wiążący dla organu egzekucyjnego charakter wypowiedzi ZUS jako wierzyciela w zakresie zgłoszonych przez zobowiązanego zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji adm. nie pozbawia WSA możliwości dokonywania oceny tej wypowiedzi przy rozpoznawaniu skargi na postanowienie dyrektora IS. 3. W stanie prawnym obowiązującym przed 1.01.2003 r. pojęcie wydania decyzji, określonej w art. 118 § 1 O.p. nie oznaczało jej doręczenia. Błędny jest zatem pogląd sądu I instancji co do konieczności badania, dla zachowania 5-letniego terminu przedawnienia z art. 118 § 1 O.p., czy decyzję o odpowiedzialności ubezpieczeniowej osoby trzeciej doręczono tej osobie przed upływem w/w terminu.

Wyrokiem z dnia 14 listopada 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 485/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił zaskarżone postanowienie, stwierdził, że nie może być ono wykonane w całości oraz zasądził od organu odwoławczego na rzecz skarżącego kwotę 357 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Przedmiotem rozpoznania Sądu była sprawa ze skargi Fabiana M. na postanowienie Dyrektora Iz ...

Generowanie strony w 65 ms