Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: skutki podatkowe

Spółka z o.o. użyteczności publicznej nabyła z mocy prawa, prawo wieczystego użytkowania gruntów i zgodnie z ustawą o rachunkowości dokonuje odpisów amortyzacyjnych od tego prawa, które księguje w koszty jednostki oraz w tej samej wysokości na konto „pozostałych przychodów operacyjnych”. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ww. odpisy amortyzacyjne nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Spółka pyta czy przychody księgowane w wysokości odpisów amortyzacyjnych należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Spółka z o. o. użyteczności publicznej nabyła z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 464 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst w Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), prawo wieczystego użytkowania gruntów, co zostało stwierd ...

1.Czy odsetki, jakich spółka może żądać od swoich kontrahentów na podstawie art. 5 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, należy traktować - bez względu na to, czy zostały zapłacone - jako przychód należny z chwilą żądania ich zapłaty? 2.Czy rezygnacja z żądanych odsetek wywoła dla Spółki konsekwencje podatkowe?

Spółka jako sprzedający zawiera pisemne umowy z kontrahentami lub wystawia faktury VAT bez wcześniejszego zawierania umów. Terminy zapłaty określane na fakturach VAT, jak i w umowach są dłuższe niż 30 dni. Ocena prawna stanu faktycznego: Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. nr 139, poz. 1323) jeżeli strony w umowie prz ...

Czy przekazanie środków z kapitału rezerwowego na kapitał zakładowy będzie wywierało skutki podatkowe dla akcjonariuszy Spółki?

Spółka akcyjna – stosownie do postanowień art. 308 par. 1 Kodeksu spółek handlowych – zobowiązana jest do podwyższenia kapitału zakładowego co najmniej do wysokości 500.000 zł. Podwyższenia tego Spółka zamierza dokonać ze środków własnych zgromadzonych w latach ubiegłych na kapitale rezerwowym, podwyższając jednocześnie wartość nominalną istniejących akcji. Stan prawny: Zgodnie z treścią art. 44 ...

Jak w związku z likwidacją działalności handlowej i przekazaniem sklepów wraz z towarami dzieciom Podatniczki przedstawiać się będzie rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych?

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie handlu oraz - wraz z mężem - w zakresie usług hotelarskich, opodatkowaną na zasadach ogólnych z obowiązkiem pro-wadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na działalność tą wydane zostały dwa od-rębne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przy czym na działalność w zakresie handlu zaświadczenie wy ...

Czy na gruncie prawa podatkowego, wierzyciel może odstąpić od naliczania dłużnikowi odsetek po upływie 30 dni od dnia, w którym spełnił swoje świadczenia niepieniężne i czy nie stanowi to pozbawienia się przychodu?

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323), jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłu ...

Jakie wystąpią skutki w podatkudochodowym od osób fizycznych dla osoby wnoszącej przedsiębiorstwo ?

Podatnik zamierza cały majątek związany z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą wnieść jako aport do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód usta ...

Jakie skutki podatkowe powoduje utrata prawa do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z brzmieniem art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) podatnik, który wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c, uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz by ...

Czy umowa depozytu nieprawidłowego nie stanowi zaliczki, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz umowę pożyczki rozliczaną według zasad określonych pomiędzy stronami zawierającymi umowę?

Dnia 3 września 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez XXX Sp. z o. o., dotyczące następującej kwestii: Czy umowa depozytu nieprawidłowego nie stanowi zaliczki, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, lecz umowę pożyczki rozliczaną według zasad określonych pomiędzy stronami zawierającymi umowę. Naczel ...

skutki podatkowe wniesienia aportem składników majatku (zorganizowana część przedsiębiorstwa) do spółki kapitałowej.

POSTANOWIENIE Stosownie do art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie stwierdza, że stanowisko ............... Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 16.03.2005 r. który wpłynął w dniu 17.03.2005 r. - uzupełnione pismem z dnia 12.04.2005 r. (wpływ 14.04.2005 r.) o udzielenie ...

Spółka zwraca się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące zapytanie:- czy a jeśli tak, to jakie skutki podatkowe wywiera powyższa zmiana informacji w zakresie rozliczeń należnego podatku od towarów i usług, dokonywanych przez Wnioskującą?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ), - art. 14 § 3, art. 14 a § 4, art.14 b § 2, § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 200 ...

Generowanie strony w 5 ms