Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zasiłek pogrzebowy


Czy w przypadku kiedy Bank wypłacił jednorazowe świadczenie będące rekompensatą z tytułu poniesionych kosztów pogrzebu po zmarłej osobie, która otrzymywała rentę od zagranicznej instytucji emerytalno-rentowej ma zastosowanie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr poz. 926 ze zm./ w odpowiedzi na wniosek z dnia 09.07.2004r., /wpływ do tut. urzędu dn. 13.07.2004 r./ o udzielenie pisemnej informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wy ...

Czy od wypłaconego strażakowi, na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zasiłku pogrzebowego należy potrącić podatek?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zmianami) – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelinie, odpowiadając na pismo Nr PF-311/ 51 /2004 w sprawie interpretacji przepisów w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłaconych strażakowi zwrotów kosztów poniesionych z tytułu śmierci członka rodziny, uprzejmie ...

Reasumując stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe odnośnie zwolnienia z opodatkowania wypłacanych zasiłków pogrzebowych, jednorazowych zasiłków z tytułu urodzenia dziecka, odpraw emerytalno-rentowych, świadczeń rzeczowych w postaci paczek do kwoty nie przekraczającej 380 zł, natomiast nieprawidłowe odnośnie opodatkowania zapomóg udzielanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci – do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wypłacone składki emerytalne z powyższego funduszu są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy zasiłek z tytułu śmierci wypłacony przez Fundusz Emerytalny Pracowników Budowlanych (CWPS) z Irlandii jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy otrzymana kwota może być traktowana jako zasiłek pogrzebowy lub odprawa pośmiertna, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 7 updof?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 59 ms