Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szacowanie dochodu

Czy w przypadku udzielenia pożyczki podmiotowi krajowemu prze podmiot z nim powiązany kapitałowo mają zastosowanie przepisy dotyczące określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen, mimo że w momencie wypłaty odsetek osoby fizyczne, czyli pożyczkodawcy, występują już jako udziałowcy spółki?

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz. 654 ze zm.) gdy podmiot krajowy jest powiązany kapitałowo z innym podmiotem krajowym - i w związku z istnieniem takich powiązań lub związków wykonuje świadczenie na warunkach korzystniejszych, odbiegających od warunków ogólnie stosowanych w czasie i miejscu wykonan ...


Podatek dochodowy od osób prawnych

Przepisy art. 9a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 ze zmianami) nakładają na podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami (...) obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej takich transakcji. Zgodnie z art. 11 wyżej wymienionej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli: • podatnik poda ...

Czy koszty ponoszone przez Zakład główny mający siedzibę za granicą, związane z prowadzeniem Oddziału w Polsce można uznać za koszty uzyskania przychodów tegoż Oddziału oraz czy można w/w koszty określić w sposób procentowy w stosunku do całości kosztów ponoszonych przez Zakład główny?

Dnia 20 września 2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego zapytanie w trybie art. 14 a Ordynacji Podatkowej, złożone przez xxx S.A. , dotyczące następującej kwestii: Czy koszty związane z prowadzeniem Oddziału w Polsce można uznać za koszty uzyskania przychodów Oddziału w Polsce i czy można określić te koszty w sposób procentowy w stosunku do całości kosztów ponoszonych przez zakład główny xxx z ...

Spółka bedąca osobą zagraniczną uważa, iż w zakresie działalności prowadzonej na tereytorium RP, nie podlega przepisom o rachunkowości – nie ma więc obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, a podstawę opodatkowania osiąganych przez nią na terytorium Polski dochodów stanowić powinien art. 9 ust.2a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zgodnie z którym dochód z działalności w zakresie handlu należy określić na podstawie oszacowania, stosując wskaźnik dochodu w stosunku do przychodu w wysokości 5%.

D E C Y Z J A Na podstawie art.14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz.60), ustawy z dn.15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( jt. z 2000r. Dz. U. Nr 54, poz.654 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dn.27.04.005r. wniesionego przez pełnomocnika „H” a.s. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowie ...

Czy z powodu transakcji, w których cena ustalona jest poniżej poziomu ceny rynkowej zostaną oszacowane dochody i oszacowany dodatkowy podatek dochodowy w świetle art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka pismem z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu 13.05.2005 r.), uzupełnionym pismem z dnia 24.06.2005 r. (data wpływu 27.06.2005 r.) zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez organ podatkowy przesłanek art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) . ...

Czy nowowprowadzoną produkcję podłoża z wsianą grzybnią można zaliczyć do działów specjalnych produkcji rolnej i zastosować szacunkowe normy ustalania dochodu z określonej powierzchni upraw pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego okresu przetrzymywania w fazie wzrostu zakupionej grzybni? Czy można tę metodę stosować tylko do tej części produkcji, która jest uprawiana w tunelach, natomiast pozostałą część traktować jako przychody z działalności gospodarczej?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach, działając na podstawie art. 14a § 1- 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.04.2005r w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego – w przedmiocie działów specjalnych produkcji rolnej podziela pogląd wyrażony w złożonym wniosku. Ze stanu fakty ...

Czy podatnik ma obowiązek składania organowi podatkowemu informacji o ilości upadków w stadach brojlerów, powstałych w trakcie odchowu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana (...) z 30.08.2005 r. (data wpływu do tut. urzędu: 07.09.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku składania organ ...

Od kiedy dla osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowanych na podstawie norm szacunkowych dochodu, istnieje obowiązek zaprowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów po przekroczeniu 250.000 EURO na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. uznaje stanowisko w indywidualnej sprawie przedstawione przez podatnika we wniosku z 10.02.2006r. (złożonym 13.02.2006r.) odnośnie braku obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - za prawidłowe. ...

Podatniczka była jednym ze wspólników, którzy prowadzili działy specjalne produkcji rolnej. Dochód Podatniczki z tytułu prowadzonej działalności produkcyjnej ustalany był przy zastosowaniu norm szacunkowych. Czy odsetki od niezapłaconych w terminie należności, otrzymane od dłużnika na mocy nakazu sądowego, za towar wytworzony w ramach tej działalności korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Trzebnicy stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 03.02.2006 r.(data wpływu do tut. organu 06.02.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Generowanie strony w 5 ms