Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: badanie zwierząt

Czy prowadząc działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym można podjąć badanie zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. o udzielenie informacji odnośnie świadczenia usług weterynaryjnych, badania zwierząt rzeźnych i mięsa na rzecz osób fizycznych i firm prowadzących działalność gospodarczą, Urząd Skarbowy w Krośnie wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 ...

Czy świadczenia w zakresie badania zwierząt w obrocie tzn. badanie zwierząt i wystawianie im świadectwa zdrowia, badanie zwierzat rzeźnych i mięsa po uboju, badanie bydła w kierunku białaczki, brucelozy oraz gruxlicy mogą być objete kartą podatkową?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego wyjaśnia jak poniżej. Ze złożonego pisma wynika, że w ramach usług weterynaryjnych będąc podatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego w fo ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są następujące usługi: 75.13.11-00.00 - usługi administracyjne związane z rolnictwem, leśnictwem, rybołóstwem i myślistwem - pełnienie państwowego nadzoru weterynaryjnego; 74.30.11-00.00 - usługi w zakresie analiz składu i czystości substancji; 85.20.11-00.00 - usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych; 85.20.12-00.00 - usługi weterynaryjne pozostałe?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 ze zm.) powiatowy lekarz weterynarii jest organem inspekcji weterynaryjnej jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zgodnie zaś z art. 11 ust. 2 cyt. ustawy powiatowy lekarz weterynarii wykonuje swe zadania przy pomocy powi ...

Opodatkowanie usług badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz świadczonych usług przez lekarzy weterynarii na zlecenie Inspekcji Weterynaryjnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.05.2004r. (otrzymano dnia 25.05.2004r.), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie opodatkowania VAT usług świadczonych przez lekarzy weterynarii, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie wyjaśnia, iż zgodnie z przepisem art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. n ...

Czy lekarze nie będący pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej wyznaczeni do wykonywania zadań Inspekcji będą płacili podatek od towarów i usług ?

Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Wasze pismo, które wpłynęło do tu. Urzędu Skarbowego w dniu 04.06.2004 r., wyjaśnia: Usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem o zakres stosowania przepisów prawa podatkowego w Jego indywidualnej sprawie. We wniosku podano, iż Pytający jest lekarzem weterynarii, któremu organ administracji państwowej zlecił wykonywanie badania zwierząt rzeźnych i mięsa w trybie przewidzianym ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287). Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16.06.2004 roku Nr PP1/811-471/PELM-276/04KSz, wykonywanie takiej działalności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w związku z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Podatnik twierdzi, iż Jego zdaniem z dniem 1 maja 2004r. uzyskał jednak status podatnika VAT czynnego i w związku z tym - powołując się na ww. pismo Ministra Finansów - pyta, czy może zostać zwolniony z tego statusu i z obowiązku składania deklaracji VAT-7.

W dniu 02.08.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach udzielił informacji (pismo Nr US-26-PP-443/45/04), z której wynika, iż jeżeli Podatnik wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku VAT, a zarejestrował się jako podatnik VAT czynny, powinien zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego ten fakt, wówczas zostanie przeniesiony do rejestru podatników VAT zwolnionych, a tym samym nie będzie ...

dotyczy: - stawki podatku dotyczącej usług weterynaryjnych wykonywanych z wyznaczenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (badanie zwierząt rzeźnych i mięsa, szczepienie psów przeciw wściekliźnie, obserwacje zwierząt w kierunku wścieklizny, badanie bydła w kierunku gruźlicy, brucelozy i białaczki itp.), - stawki podatku dla usług weterynaryjnych wykonywanych w ramach własnej praktyki w lecznicach, stawki podatku przy sprzedaży leków oraz inseminacji wykonywanej w ramach usług weterynaryjnych

Mając na uwadze art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z wniesionym pismem z dnia 31.05.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle informuje: W ww. piśmie zwrócono się do tut. Urzędu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o podatku od towarów i usług w ...

dotyczy stawki podatku VAT dla usług weterynaryjnych

Pani Magdalena K. zwróciła się z zapytaniem o zasadności zastosowania 7-procentowej stawki podatku od towarów i usług wynikającej z wejścia w życie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. Przedstawiając zapytanie pani K. Magdalena podała, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usługi weterynaryjne sklasyfikowane wg PKWiU 85.2 jako „usługi w zakresie ochrony zdrow ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi weterynaryjne?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 7.07.2004 r., które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 12.07.2004 r. dotyczące obowiązującej stawki podatku od towarów i usług na świadczone usługi weterynaryjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela następującej informacji: W załą ...

1) Czy usługi badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywane przez lekarzy weterynarii, podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 7%?2) Czy usługi weterynaryjne podlegają opodatkowaniu przy zastosowaniu stawki 22%.3) Czy w przypadku podatników świadczących opisane wyżej usługi mają zastosowanie przepisy art. 113 ust. 1, 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 2004 r.).

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) – po zweryfikowaniu informacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Puławach zawartej w piśmie Nr US.IV-443/24/2004/VAT z dnia 14 czerwca 2004 roku na złożone zapytanie w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usług weterynaryjnych wyjaśniam co następuje. Zgodnie z art. 4 ...

Generowanie strony w 8 ms