Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przedsiębiorstwa

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Stawki podatku

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG-005/73/03/PP1/26/03 z dnia 23.05.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie stawki podatku VAT dla usługi księgowej dla firmy duńskiej posiadającej przedstawicielstwo w Polsce w związku z nowym brzmieniem ustawy z dnia 27.07.2002. Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.). W powyższym piśmie stwierdzono, że świadczenie usłu ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.11.2003 r. dotyczącym wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Nie podlegają pod przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (wpływ 1.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz ...

uzupelnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Mielcu pismem z dnia 21.01.2004 r. (znak: US-V-423/18/03/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, ż ...

Czy w sytuacji wniesienia w formie aportu do spółki akcyjnej przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego podatek odliczony przy zakupie towarów handlowych (zapasów) w tym przedsiębiorstwie powinien być skorygowany?

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 15.03.2004 r. interpretacji (znak: PUS.II/443/31/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W skierowanym do Naczel ...

W zakresie podatku od towarów i usług. W szczególności Spółka zwróciła się o: 1) potwierdzenie, że w wyniku umowy z dnia 8 września 2003 r. – Warunkowej Lokalnej umowy Sprzedaży dotyczącej sprzedaży i kupna zakładów Sp. z o.o. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), 2) czy też przedmiotem tej umowy jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2003 r., nr PP-4431 /21 /AZ/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 17 listopada 2003 r. Pełnom ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo FHU „D.” sp. z o.o. z dnia 10.01.2004 r. (znak: Dż/21/04, data wpływu 22.01.2004), Naczelnik Pierwszego Urzędu, Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia: Z dokumentów, tj. aktu notarialnego rep. A Nr 3971/03 będącego w posiadaniu tut. organu podatkowego wy ...

W jaki sposób ustalić wartość firmy oraz łączną wartość początkową nabytych środków trwałych – w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wniesienia do spółki na podstawie przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 6.02.2004 r. (znak: PO IV-423/2/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 7.01.2004 r. (znak: PDM ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w dniu 19.02.2004 r. interpretacji znak: PUS.II/443/20/2004 w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: W skierowanym do Naczelni ...

Generowanie strony w 29 ms