Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samorząd

Spółka zamierza dokonać darowizny na rzecz jednostki samorządu terytorialnego ( gminy mającej status miasta na prawach powiatu ). Przedmiotem będzie własność gruntu wraz ze znajdującymi się na tym gruncie budynkami, budowlami i urządzeniami, łącznie tworzącymi oczyszczalnię ścieków. W związku z powyższym powstały wątpliwości co prawidłowości oceny skutków podatkowych takiej umowy w świetle obowiązujących przepisów w podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowym od osób prawnych i opłacie skarbowej.

I. Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 11, poz. 50, z póżn. zm. ) darowizny towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Przedmiotem darowizny będzie oczyszczalnia ścieków , na którą składają się : grunt wraz z budynkami , budowlami i urządzeniami. Ponieważ grunt nie jest towarem w rozumieniu art. 4 pkt ...

dotyczy dofinansowania dokształcania zawodowego członków samorządu niebędących pracownikami

W odpowiedzi na pismo z dnia 6.04.2004 r. (uzupełnione o stanowisko w dnia 26.04.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie ar ...


Czy dochody uzyskane z działalności określonej w statucie Izby gospodarczej i z tytułu odpłatnego uczestnictwa osób lub przedstawicieli firm nie będących członkami Izby na konferencjach, korzystają ze zwolnienia od podatku zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Podatnik działa w formie organizacyjnej jako izba gospodarcza, jest organizacją samorządu reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów wobec organów państwowych, organizacji gospodarczych i zagranicznych. Statut określa między innymi podstawowe zadania, do których należą:- działanie dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wd ...

Czy zamiana dokonana przez Gminę w zakresie przejęcia na własność nieruchomości (działka) w zamian za ustanowienie służebności gruntowej objęta jest opodatkowaniem VAT ?

POSTANOWIENIE Naczelnik xxx Urzędu Skarbowego w xxx działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 30.05.2005 r. przesłanego do Urzędu Skarbowego w xxx a następnie przekazanego przez, ten Urząd zgodnie z właściwością miejscową do tut. Urzędu w dniu 22.0 ...

możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją programu edukacyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz §2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z rozbudową szkoły.

I N T E R P R E T A C J A I N D Y W I D U A L N A Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach dział ...

Odliczenie podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług związanych z wykonywaniem czynności nieopodatkowanych przez Gminę w ramach realizacji projektu edukacyjnego "Pomoc stypendialna dla uczniów w. szkół ponadgimnazjalnych".

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Możliwość odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją programu edukacyjnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Możliwość odliczenia podatku VAT od wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu edukacyjnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 12 ms