Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekształcenie gruntu

Prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie opodatkowania podatkiem VAT gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową lub na działalność gospodarczą stanowiące własność miasta, przekazywanych w użytkowanie wieczyste, a także sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 maja 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarówi odpłatne ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieruchomość oznaczona w wypisie z rejestru gruntów jako grunty rolne, przy braku obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,sprzedawana przez podatnika podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieruchomości o charakterze rolnym, stosownie do swojej właściwości Naczelnik Urzędu Skarboweg ...


Gmina Miasto O. na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. dokonuje: 1. przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, 2. sprzedaży gruntu, który w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego występuje jako tereny budowlane. Czy wymienione czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT i w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika „ organów władzy publicznej oraz urzędów odsługujących te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych” . ...


W wystąpieniu zaprezentowano stanowisko, że w związku z faktem, iż planowana umowa sprzedaży, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w danej sytuacji wystąpi podatek od czynności cywilnoprawnych.

Występująca z zapytaniem osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nabyła w 1993 roku grunt rolny od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. „W chwili obecnej grunt jest przekwalifikowany na przemysłowy”, zaś podatnik zamierza dokonać jego sprzedaży. Ocena prawna stanu faktycznego W pierwszej kolejności wyjaśnić należy, że wymieniona w wystąpieniu podatnika czynność cywilnoprawna ...

Czy naliczać podatek VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2004r. (wpływ do US 25.06.2004r.) w sprawie udzielenia informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego, udziela następującej odpowiedzi. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Ur ...

Czy sprzedaż - po 1 maja 2004r. - działek rekreacyjno-budowlanych, wydzielonych z zakupionego w 1988r. gospodarstawa rolnego, stanowiących majątek własny jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 2 pkt 6 w/w ustawy przez towary należy rozumieć także grunty. Opodatkowane są grunty niezabudowane, sklasyfikowane jako działki (tereny) budowlan ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa gruntu, wyodrębnionego z majątku prywatnego, tj. 5 działek przeznaczonych pod zabudowę, uzyskanych w wyniku przekształcenia gruntu rolnego, nabytego w drodze kupna w 1996r. - przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej i nie będącą podatnikiem podatku VAT? Wyjaśnia się, że grunt nie został nabyty w celu dalszej odsprzedaży, lecz na własne potrzeby rolnicze, a podziału dokonano w celu ułatwienia jego sprzedaży.

W świetle przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), opodatkowaniu podatkiem VAT podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez towary – w myśl art.2 pkt 6 w/w ustawy o VAT – rozumie się m.in. także grunty. Z powyższego wynika, że również dostawa gruntów podlega opodatkowaniu. Opodat ...

Generowanie strony w 15 ms