Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ustawa

Według jakiej stawki VAT należy opodatkować produkcję i sprzedaż filmów oświatowychi dokumentalnych, przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, usługi udostępniania filmów, wypożyczania filmów, sprzętu filmowego, dotacje na produkcję, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Proszę również o udzielenie informacji dotyczącej miejsca wykonywania usługi w przypadku świadczenia usług w dziedzinie kultury.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Górna, w odpowiedzi na pismo Nr N/88/04 z dnia 20 kwietnia 2004 r., uzupełnione pismami z dnia 6 maja 2004 r. oraz 11 maja 2004 r. po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje: W myśl przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 usta ...

W jaki sposób – w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – opodatkować i rozliczyć wykonane w miesiącu kwietniu 2004 r. usługi przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004r.?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 20 lipca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji w przedmiocie opodatkowania i rozliczenia wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. usług przerobu uszlachetniającego, na rzecz polskiego zleceniodawcy, który dokonał wywozu wyrobów przed dniem 1 maja 2004 r., po sprawdzeniu że spełnione zostały warunki określone w art. 14 ...


Jaka jest stawka podatku VAT na dostawę sprzętu komputerowego dla placówek oświatowych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 04.02.2005 r. (doręczony w dniu 07.02.2005 r.) potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu. U Z A S A D N I E N I E Podatnik dokonał dostawy sprzętu komputerowego dla w ...

W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług wchodzącą w życie 22 sierpnia 2005 r. i nowym brzmieniem art. 86 ust. 3 - 5 tejże ustawy Firma ma następującą wątpliwość: Czy od paliwa zakupionego do eksploatowanego samochodu marki "LUBLIN" zarejestrowanego jako pojazd osobowy przystosowany do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą (jeśli badania techniczne nie spełnią warunków, warunków których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy) nie będzie można odliczać podatku VAT, pomimo iż przed nowelizacją ustawy można było ten podatek odliczać?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.07.2005r. (data wpływu 11.07.2005r.) uzupełnionego dnia 04.08.2005r. (data wpływu 05.08.2005) firmy: W. P. K. Sp. z o.o. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim udzielając pisemnej interpretacji ...

Czy w przypadku sprzedaży usług montażu stolarki budowlanej, której producentem jest Podatnik prawidłowym będzie zastosowanie obniżonej stawki podatku VAT - w wysokości 7%?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 30.03.2005 r. Nr PP2/443-95/05/KH/19973 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tek ...

Czy w świetle art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy za 1999r. wykazany w rozliczeniu rocznym CIT-8 w kwocie 176.091,00zł można potraktować jako przychód umorzony nie podlegający opodatkowaniu?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.02.2006r., (wpływ 27.02.2006r.) uzupełnione w dniu 17.03.2006r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii potraktowania przedawnionego zobowiązania jako przychodu ni ...

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytej na wyłączną własność przez jednego z małżonków w drodze podziału majątku dorobkowego podlega wyłączeniu stosowania ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle art. 2 ust. 1 pkt 5 updof.

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej w dniu 23.08.2006 r. PDV/415-5/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatko ...

Czy do czynności sprzedaży przedsiębiorstwa będzie miała zastosowanie ustawa o podatku od towarów i usług w myśl art. 6 pkt 1 – a jeśli tak, to czy należny będzie podatek od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm) w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) oraz art. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 41 poz. ...

Czy opisane usługi serwisowania oprogramowania mieszczą się w zakresie świadczeń wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2006r. (data wpływu 26.10.2006r.) w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii zakwalifikowania usług serwisowania oprogramowania komputerowego do świadcz ...

Generowanie strony w 9 ms