Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: surowiec

Wysokość stawki podatku od towarów i usług od 1 maja 2004r. na sprzedaż ziemi – humus (wierzchniej warstwy gleby zdejmowanej w trakcie eksploatacji złoża ).

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 11 maja 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął wni ...

Według jakich zasad i stawek podatku od towarów i usług należy opodatkować czynność świadczenia w kraju usług dekarskich do realizacji których podatnik zużywa określony materiał, surowiec?

Zgodnie z art.2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz.535) ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o towarach rozumie się przez to rzeczy ruchome , jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wyd ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowana jest sprzedaż tłuszczu technicznego zakwalifikowanego do grupowania PKWiU 15.41.11-90.40 ?

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) do dnia 30 kwietnia 2008r. ma zastosowanie stawka podatku od towarów i usług w wysokości 3% do sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy i eksportu towarów. Pozycja 26 w/w załącznika dotyczy dostawy towarów zakwa ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług winny być opodatkowane dostawy poekstrakcyjnych śrut: sojowej i rzepakowej, zużywanych jako surowce do produkcji pasz ?

W art. 41 ust. 16 ustawy zawarto dyspozycję, zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia może obniżyć stawki podatku do wysokości 0%, 3% lub 7% dla dostaw niektórych towarów i usług oraz określić warunki stosowania obniżonych stawek.Na tej podstawie Minister Finansów między innymi w § 5 ust. 2 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie wykona ...

Podatnik prowadzi sprzedaż surowców roślinnych z rattanu takich jak; tyczki, patyki, kora z rattanu, plecionka z kory rattanowej, trzcina palmowa. Czy dla powyższych towarów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 02.01.42-00.13 prawidłowa jest stawka podatku 3%?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 07.05.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu:10.05.2004 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.5 ...

dotyczy stosowania stawki 0-procentową - uznanie dostawy zs wewnątrzwspólnotową

Na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia: W wyżej wymienionym piśmie strona podaje, iż do dnia 30.04.2004 r. była dostawcą surowca (drewna) dla firmy niemieckiej. Płatnikiem za surowiec był kontrahent z Niemiec. Jednakże surowiec po ...


Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż torfu na cele leśnictwa, szkółkarstwa i ogrodnictwa. Prowadzę działalność gospodarczą pod nazwą "wydobywanie i sprzedaż torfu" pod Nr PKD 1030, jestem podatnikiem podatku VAT. Wydobywam surowy torf, który chcę sprzedawać na cele leśnictawa, szkółkarstwa i ogrodnictwa.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) w związku z wniesionym zapytaniem z dnia 13 października 2004 r. dotyczącym informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usługi wydobywania i sprzedaży torfu, wyjaśnia co następuje. S ...

Czy poprawne jest zaliczenie straty z tytułu zawarcia kontraktu terminowego w koszty uzyskania przychodów w dacie jej poniesienia, tj. w dniu rozliczenia kontraktu terminowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j - Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 7 stycznia 2005 roku (data wpływu do Urzędu - 10 stycznia 2005 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, czy:poprawne j ...

Na jakich warunkach można korzystać ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.08.2003 r. (data wpływu 26.08.2003 r.) uzupełnione o opłatę skarbową w dniu 16.09.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Prądnik informuje: Z przedstawionego prze ...

Generowanie strony w 8 ms