Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Służba Więzienna

Ustalenie wysokości podatku od świadczenia określonego w art. 113 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761 ze zm.) wypłacanego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby więziennej pełnionej jako służba stała, uprawnionemu do zaopatrzenia emerytalnego.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie płatnika z dnia 13.04.2004 r. uzupełnione w dniu 12.05.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego w ...

Czy zwolnieniu z podatku dochodowego podlega wartość należności otrzymywanych przez funkcjonariuszy służby więziennej z tytułu zwrotu kosztów dojazdu do pracy, w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości?

Stosownie do przepisu art. 21 ust. 1 pkt 112 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. /j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn.zm./ o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. wolny od podatku dochodowego jest zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy, gdy obowiązek ponoszenia tych wydatków przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw. W przed ...

Czy kwota zwolnienia przedmiotowego, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotycząca wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej w służbie stałej równoważników za brak kwatery, odnosi się do jednego miesiąca, czy roku kalendarzowego?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie płatnika z dnia 21.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że: płatnik wypłaca funkcjonari ...

1. Czy zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych (odprawa,ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, nadgodziny) funkcjonariuszowi służby więziennej należy sumować z dotąd wypłaconymi wynagrodzeniami ze stosunku pracy i opodatkować wg "progów podatkowych", czy też należy ich nie zsumować, a opodatkować osobno wg pierwszego progu podatkowego. 2. Czy zapomoga udzielona wdowie po zmarłym emerycie, leczącej się od dłuższego czasu na wadę słuchu na dofinansowanie aparatu słuchowego jest wolna z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

1. Płatnik dokonuje wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 104 ust. 1 pkt ustawy z dnia 26 lipca 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 207, poz. 1761 z późn. zm.) funkcjonariuszom, w związku ze zwolnieniem ich ze stałej służby. Funkcjonariusze Służby Więziennej otrzymują następujące świadczenia pieniężne: Odprawę, Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy ni ...

Jak należy opodatkować odprawę funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych ze służby przygotowawczej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie płatnika Zakładu Karnego z dnia 18.10.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie ...

Czy podlega zwolnieniu z opodatkowania przychód stanowiący równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego otrzymywany przez emerytów i rencistów (byłych pracowników służby więziennej)?

Zgodnie z art.14a par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa tekst jedn. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60, z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się po ...

Czy wypłacany równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego wypłacany uprawnionym emerytom i rencistom Służby Więziennej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z wniosku z dnia 14.03.2005 r. (data wpływu - 18.03.2005 r.) wynika, iż Areszt Śledczy wypłaca, raz w roku, na podstawie złożonego oświadczenia, emerytom i rencistom równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu. Jednostka prezentuje stanowisko, iż wypłacane przedmiotowe świadczenie jako ekwiwalent pieniężny w zamian świadczenia rzeczowego, tj. remont zajmowanego lokalu mieszkalnego mieści si ...

Czy koszty wynajmu kwater tymczasowych dla funkcjonariuszy Służby Więziennej należy uznawać za przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Z wniosku z dnia 14.01.2005 r. (data wpływu - 24.01.2005 r.) uzupełnionego dnia 08.02.2005 r. wynika, iż funkcjonariuszom przeniesionym z urzędu do pełnienia służby w Areszcie Śledczym zostały przydzielone kwatery tymczasowe na podstawie: umowy najmu lokalu - w jednym przypadku. Umowa najmu lokalu została podpisana pomiędzy Aresztem Śledczym a osobą fizyczną. Kwatera prywatna wynajmowana jest dla ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość posiłków przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej pełniącemu obowiązki szefa kuchni w czasie wykonywania przez niego czynności służbowych?

Z przedstawionego stanu wynika, że funkcjonariuszowi Służby Wieziennej pełniącemu obowiązki szefa kuchni w czasie wykonywania przez niego czynności służbowych przysługują posiłki. Normy oraz warunki na podstawie których funkcjonariusz SW otrzymuje te posiłki określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003r. Nr 62, poz. 572). Działając na podstawie art. 14a § ...

Podatnik dofinansowuje do kosztów wycieczki dla emerytów i rencistów będących byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej. I jego zdaniem dofinansowanie przyznane byłemu pracownikowi Służby Więziennej /renciście lub emerytowi/ podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Pismem z dnia 4 lutego 2005 r. Zakład Karny zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych przez emerytów lub rencistów będących byłymi funkcjonariuszami Służby Więziennej otrzymanych w związku z dofinansowaniem do wycieczki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 marca 1995 r. w sprawie określenia ...

Generowanie strony w 17 ms