Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ administracji publicznej

Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zleconych przez organ władzy publicznej jakim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii usług, które mieszczą się w ramach ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a z przyczyn finansowych lub organizacyjnych usług tych nie jest w stanie wykonać i zleca je decyzją administracyjną lekarzom weterynarii i personelowi pomocniczemu, nie będących pracownikami Inspekcji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej, informuje: 1. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały ...


Opodatkowanie podatkiem VAT usług archiwalnych sklasyfikowanych wg PKWiU 92.51.12.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 25.05.2004r. uzupełnione pismem z dnia 07.06.2004r. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) usługi wymi ...

W zakresie opodatkowania podatkiem VAT - usług weterynaryjnych, usług pełnienia państwowego nadzoru weterynaryjnego, usług realizowanych w ramach urzędowego wykonywania czynności przez osoby wyznaczone oraz usług laboratoryjnych.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego windywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 14 czerwca 2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynął ...

Czy wykonywanie przez Starostwo zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.. P ...

Czy pobieranie przez gminę (a także przez powiat i samorząd województwa) i Skarb państwa, w imieniu którego działa Prezydent Miasta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też czynność tę należy potraktować jako wykonywaną przez organy władzy publicznej w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami, dla realizacji, których zostały powołane - art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535.) ? Urząd Miasta stoi na stanowisku, że pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste dotyczące nieruchomości stanowiących własność gminy, powiatu jak i Skarbu państwa nie podlega ustawie o podatku VAT uzasadniając swoje stanowisko w nastepujący sposób: 1/ ustawa o gospodarce nieruchomościami określa podmioty prowadzące gospodarkę nieruchomościami (w tym pobierające opłatę za użytkowanie wieczyste) mianem "właściwego organu", 2/ ustawa w sposób sztywny reguluje wysokość opłat rocznych, sposób aktualizacji tych opłat oraz stosowania bonifikat, 3/ pobierania opłat nie można zakwalifikować na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług jako dostawę towarów bądź świadczenie usług, gdyż obowiązek uiszczenia opłaty ma charakter ustawowy, 4/ pobierania opłat za użytkowanie wieczyste, do którego uprawnione są tylko określone organy, nie można utożsamiać z prowadzeniem działalności gospodarczej i to nawet przy zastosowaniu bardzo szerokiego zakresu tego pojęcia.W ocenie Urzędu Miasta pobieranie opłat za użytkowanie wieczyste mieści się w przesłane zawartej w art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług.

Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje: Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpł ...

Podatnik będący urzędem administracji państwowej zwrócił się z zapytaniem, czy czynność przekazania specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art. 37 ustawy o zamówieniach publicznych jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług ?

Jak z przedmiotowego pisma wynika, wątpliwości podatnika budzi kwestia opodatkowania czynności przekazania, w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Mając powyższe na uwadze, organ podatkowy stwierdza, iż opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 200 ...


Czy zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego realizowane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz lekarzy weterynarii lub inne osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania niektórych czynności pomocniczych powoduje, że Inspekcja jest podatnikiem podatku od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w oparciu o przedstawiony stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 27.05.2004 r. (znak: PIW PFK 063/1/04) oraz jego uzupełnieniu z dnia 17.06.2004 r. (znak: PIW PFK 063/3/04), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie informuje, że zgadza się z opinią podatnika zaprezentowaną w z ...

Czy czynności wykonywane w imieniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podlegają opodatkowaniu VAT, czy powinienem je rozliczać wystawiając fakturę VAT ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 08 września 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Usługi badania zwierząt r ...

Generowanie strony w 45 ms