Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powiat

Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zleconych przez organ władzy publicznej jakim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii usług, które mieszczą się w ramach ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a z przyczyn finansowych lub organizacyjnych usług tych nie jest w stanie wykonać i zleca je decyzją administracyjną lekarzom weterynarii i personelowi pomocniczemu, nie będących pracownikami Inspekcji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej, informuje: 1. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały ...

Czy opłaty pobierane przez Starostwo Powiatowe w z tytułu realizacji zadań, dla których powiat został powołany, stanowią obrót w myśl ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Starostwo Powiatowe jest urzędem obsługującym Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, a więc wykonuje zadania, do realizacji których organy te zostały powołane. Z tytułu czynności administracyjnych realizowanych przez Starostwo pobierane są, między innymi, następujące opłaty: za wydanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, za wydanie prawa jazdy, międzynarodowego prawa jaz ...

Jako starostwo zwracamy się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanym niżej stanie faktycznym: Wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji dróg powiatowych Wykonawca zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w umowach polegających na wprowadzeniu do umów zwiększonej stawki podatku VAT. Jak wynika z przedmiotowych umów, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD, za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe z 7% stawką podatku VAT. W umowach zawarte zostały postanowienia, zgodnie z którymi "wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy, zaś wartość całkowita przedmiotu umowy ani cena nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy". W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Wykonawca powinien wystawić fakturę VAT za wykonane usługi?. Biorąc pod uwagę obowiązujące w chwili obecnej przepisy prawne oraz brak przepisów przejściowych naszym zdaniem Wykonawca powinien wystawić fakturę z obowiązującą stawką podatku VAT, tj. 22% z rozbiciem na kwotę netto i podatek VAT.

Działając na podstawie art. 14a paragraf 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku w odpowiedzi na pismo znak ON.II. 0718/11/04 z dnia 15.07.2004r. (data złożenia 16.07.2004r.), uzupełnione pismem znak ON.II. 0718/13/04 z dnia 02.08.2004r. (data złożenia 03.08.2004r.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. ...


Czy prawidłowo postąpi Starostwo jeżeli, będąc zarejestrowanym pod dwoma numerami NIP-jako Starostwo i Powiat, wyrejestruje Powiat i będzie sporządzał jedną deklarację?Czy prawidłowo Starostwo pobiera następujące opłaty: -opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, opłata za trwały zarząd, umowy dzierżawy i najmu mienia Skarbu Państwa, traktując je jako zwolnione od podatku zaliczając je do czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.07.2004r.w sprawie wyrejestrowania Powiatu jako podatnika VAT oraz opodatkowania, pobieranych przez Starostwo opłat, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje:- odpowiedź na pytanie, kto jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zawarta jest bezpośrednio w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), i jest uzależnio ...

Czy Powiat ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur, za wykonaną inwestycję przebudowy dróg powiatowych, będących własnością Powiatu , który nie świadczy usług – sprzedaży z tytułu użytkowania tych dróg i nie będzie uzyskiwał żadnych dochodów z tego tytułu ?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535), w zakresie , w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych , podatnikowi, o którym mowa w art. 15 , przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego , z zastrzeżeniem art. 114,- art. 119 ust. 4 , art. 120 ust. 17 i 19 oraz ...

Czy beneficjent będący podatnikiem podatku od towarów i usług ma możliwość odzyskania podatku VAT zawartego w zakupach towarów i usług dokonywanych na realizację inwestycji w ramach Programu SAPARD?

Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż Powiat jako beneficjent zawarł umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z/s w Warszawie w ramach pomocy z funduszu Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, na realizację dwóch inwestycji polegających na przebudowie i modernizacji dróg powiatowych ( z dnia 25.06.2004 r. i z dnia 14.05.2004 r.) Z oświadczeni ...

Czy Powiat Rawski jako jednostka samorządu terytorialnego posiada możliwość odzyskania podatku VAT, naliczonego przy realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wykonywanych w ramach zadań własnych powiatu.

W trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 28 października 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): Zgodnie z art. 86 ust. ...

dotyczy zwolnienia z podatku VAT przy sprzedaży wyposażenia i środków trwałych, które zostały zakupione ze środków pomocowych z Unii Europejskiej (przy zakupie zastosowano stawkę 0 %) i były używane przez powiat przez okres dłuższy niż pół roku

Powiat zwrócił się z zapytaniem dot. zwolnienia z podatku VAT. Przedstawiając zapytanie, podaje, iż: dokona sprzedaży wyposażenia laboratorium do badań mas bitumicznych, środki trwałe wchodzą w skład laboratorium i były używane przez okres dłuższy niż pół roku, środki powyższe zostały zakupione ze środków finansowych pozyskanych w ramach programu PHARE z Unii Europejskiej; faktura zakupu była opo ...


Generowanie strony w 13 ms