Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubezpieczenia zdrowotne

Czy w świetle ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne można odliczyć składkę zdrowotną (7,75%) zapłaconą przez podatnika za osobę współpracującą od podatku dochodowego uiszczonego w formie karty podatkowej?

Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391 ) podlega odliczeniu od zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó ...

Czy mogę odliczyć od stawki ryczałtu - ubezpieczenie zdrowotne, które opłacam od różnicy kwoty najniższego wynagrodzenia z racji nauki religii w szkole? Wg. własnego stanowiska i informacji udzielonej mi w Kurii Metropolitalnej w Lublinie odliczać mogę od podatku zryczałtowanego 7,75 % zapłaconej przez siebie kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) - zmieniam informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie pismem z dnia 23.02.2004r. nr P-1/413/DUCH/2004. Ze stanu faktycznego w sprawie wynika, iż podatnik oprócz pełnienia posługi duszpasterskiej, ...

Czy mogę pomniejszać podstawę opodatkowania o zapłacone skadki na ubezpieczenie społeczne oraz zryczałtowany podatek dochodowy o składkę zdrowotną w wysokości 7,75%? Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i opłacam zryczałtowany podatek dochodowy od osiągniętych przychodów. Moim zdaniem mam prawo do takich odliczeń.

Postanowienie Na podstawie art. 14 §4, w związku z §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t.: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, to jest możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatku ...

Czy mogę skorygować zeznania podatkowe za lata 2002-2003 jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zostaną uiszczone w roku 2005 ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawion ...

Czy od należnego podatku dochodowego można odjąć składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne za osobę prowadzącą działalność gospodarczą i osobę współpracującą ?

POSTANOWIENIEDziałając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pisemny wniosek podatnika o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowani ...

Jaka jest możliwość odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne i odliczenia od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne pracownika zatrudnionego przez polskie przedsiębiorstwo w Niemczech ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 16.08.2005 r. Pana Zdzisława M. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jędrzejowie z dnia 22.07.2005 r. znak: PD1-406/23/2005 w sprawie udzielenia interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie ...

Na jakiej deklaracji Bank winien wystawić Klientom informację o zwróconych przez ZUS składkach zdrowotnych, które były nienależnie pobrane ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 31.10.2005 r. (data wpływu do Urzędu - 02.11.2005 r.), uzupełnionego pismem z dnia 22.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa ...

Czy od dochodów uzyskanych w Wielkiej Brytanii można odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone za granicą?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w latach 2004-2005 pracowała Pani na umowę o pracę w Wielkiej Brytanii. Od wypłaconego wynagrodzenia pracodawca potrącał składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Z treści złożonego pisma wynika, iż Pani zdaniem: podatnik osiągający dochody z pracy wykonywanej za granicą ma możliwość odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie ...

Czy mozna obniżyć podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej o składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłacone do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza, że Pana stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 06.01.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie obniżenia ...

Czy od dochodu uzyskanego z tytułu świadczonej pracy na terenie Niemiec stanowiącego podstawę do ustalenia stopy procentowej można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzone do ZUS w Polsce i składki zdrowotne na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone do NFZ?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 1 stycznia 2006r. Nr WP/415-126/05 dotyczące interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględn ...

Generowanie strony w 40 ms