Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zajęcie pasa drogowego

Spółka prowadzi działalność polegającą na wynajmi powierzchni magazynowej. Czy Spólka może skorzystać z prawa do pomniejszenia kwot podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie towarów i usług związanych zbudową drogi dojazdowej oraz przebudową skrzyżowania?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Jednocześnie w art. 20 ust. 2 tej ustawy zawarte jest ograniczenie uprawnienia sformułowanego w art. 19 ust. 1 - podatnik może zmniejszyć podat ...

Czy czynności polegające na wydaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego oraz ustaleniu wysokości opłaty administracyjnej z tego tytułu podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 5.05.2004 r. (znak: BF IV D. – 0717/13/2004) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), stwierdza co następuje: Prezydent Miasta będący zarządcą dróg gminnych ...

Czy dostawa dokumentacji przetargowych w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Czy opłata za zajęcie pasa drogowego (wg decyzji administracyjnej) pobierana przez Urząd Miasta podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz czy podlega po 1.05.2004 r. opodatkowaniu podatkiem VAT dostawa gruntu wraz z lokalami w budynkach komunalnych, stanowiących towar używany?

AD. 1. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 5 ...

Czy kary pieniężne za zajęcie bez zezwolenia pasa drogowego lub ustawienie reklam podlegą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Zgodnie z przedstawioną interpretacją Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29, usługa wykonana przez jednostkę zarządzającą drogami i obiektami mostowymi na terenie powiatu, polegająca na naliczaniu kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia oraz za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia, które nie jest związane z funkc ...

Prezydent Miasta pyta czy decyzje wyrażające zgodę za zajęcie pasa drogowego w celu przeprowadzenia prac w pasie drogowym lub wystawienia reklamy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Jeżeli wydawanie decyzji wyrażających zgodę na zajęcie pasa drogowego i pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego jest zadaniem nałożonym przez ustawę z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz.838 z późn.zm.) to organ realizujący takie zadania nie jest z tego tytułu podatnikiem podatku VAT (art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. Dz.U.Nr 54, poz.535). ...


Zakres opodatkowania

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnopr ...

Czy opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego za zajęcie pasa drogowego podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT?

Urząd Gminy w X jest podatnikiem podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością statutową, związaną z gospodarowaniem mieniem komunalnym, polegającą na wydzierżawianiu składników mienia komunalnego (lokale, grunty). Jednostka pobiera opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku: - prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, - umieszczania w ...

Jaką stawką podatku należy opodatkować czynności dotyczące wydawania zezwoleń na czasowe zającie pasa drogowego w związku z prowadzeniem na obszarze pasa drogowego robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych na drogach powiatowych oraz umieszczania reklam i obiektów handlowych w pasie drogowym?

Zgodnie natomiast z art. 40 ust. 1 w/ ustawy - zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej. Zezwolenie, o którym wyżej mowa (ust 2) dotyczy:1) prowadzenia robót w pasie drogowym,2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami ...

Zarząd Dróg Powiatowych w T. zwraca sie z zapytaniem , czy opłaty pobierane przez zarząd za wydawanie zezwoleń w formie decyzji administracyjnych za zajęcie pasa drogowego są zwolnione z podatku VAT i czy podlegają one ewidencji dla potrzeb VAT ?Zarząd Dróg Powiatowych jest samorządową jednostką budżetową powołaną przez Rade Powiatu T. w celu zarządzania i administrowania drogami powiatowymi w zakresie modernizacji, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Na prowadzenie swojej działalności jednostka otrzymuje środki finansowe przyznawane w Budżecie Powiatu T. Jednostka nie prowadzi dzialalności gospodarczej zarobkowej. Oprócz środków przekazywanych przez Starostwo jednostka uzyskuje dodatkowe środki.Ponadto na mocy art.22 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz.U.Nr 71 z 2000 r. , poz.838 z późn.zmian.) , Dyrektor Zarządu Dróg otrzymał upoważnienie do wydawania w drodze decyzji administracyjnych zezwoleń m.in. na zajmowanie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.Zezwolenie na zajmowanie pasa dotyczą :- prowadzenie robót w pasie drogowym;-umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ;- umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;- umieszczenie w pasie drogowym reklam.Za zajęcie pasa drogowego na podstwie decyzji administracyjnych pobiera sie opłatę , której wysokośćustala organ stanowiący jednostki tj. Rada Powiatu.Uważamy , że wszystkie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego ( bez wzgledu na sposób korzystania z pasa ) na podstawie decyzji administracyjnych mieszczą sie w grupowaniu PKWiU 75.13.14-00.20 jako usługi administracji publicznej w zakresie transportu i są zwolnione z podatku VAT.

POSTANOWIENIE w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Stosownie do postanowień art. 14a § 4 w związku z art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (jednolity tekst Dz. U z 2005r. Nr 8, poz. 60 ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w T.Lub., po zapoznaniu się ze stanowiskiem zawartym we wniosku z dnia 29 kwietnia 2005 r. i dokonaniu oceny ...

Generowanie strony w 6 ms