Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: postępowanie sądowe

W dniu 14.12.1998r. firma podatnika na podstawie umowy i zamówienia dostarczyła kontrahentowi towar. Powyższe zdarzenie gospodarcze zostało udokumentowane fakturą, odprowadzony został w ustawowym terminie podatek od towarów i usług i podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik za sprzedany towar nie otrzymał zapłaty. W okresie dwóch miesięcy po terminie płatności kontrahent złożył wniosek do Sądu o wszczęcie postępowania układowego. W dniu 15.10.1999r. Sąd wydał postanowienie w sprawie postępowania układowego ustalając redukcję długu i spłatę pozostałej jego części w 12 ratach z terminem płatności pierwszej w dniu 30.06.2000r., a ostatniej w dniu 31.12.2005r. Na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnik skorzystał z możliwości utworzenia rezerwy na wartość netto tej wierzytelności, którą zaliczył w koszty uzyskania przychodu w 1999r. W latach 2000-2002 kontrahent zapłacił 6 rat układowych, które podatnik rozliczył wliczając do przychodu wartość pomniejszoną o podatek VAT. Z uwagi na pilną potrzebę zaangażowania dodatkowego kapitału w działalność gospodarczą podatnik sprzedał 6 rat układowych w terminach 30.12.2002r., 26.01.2004r., i 12.02.2004r. specjalistycznej firmie zajmującej się obrotem wierzytelności. W związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym podatnik zwraca się z zapytaniem: „czy do przychodu uzyskanego w związku ze sprzedażą ww. rat układowych zalicza się wartość pomniejszoną o podatek VAT, który już został zapłacony, czy całą wartość uzyskaną ze sprzedaży.”

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w art. 509 – 518 kodeksu cywilnego. Przepisy te stanowią między innymi, że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co prowadzi do zmiany osoby wierzyciela w drodze cesji. Zastrzeżenie formy pisemnej w kodeksie cywilnym jest przewidziane jedynie do celów dowodowych. Transakcje te mogą mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodp ...

Czy wydatki Spółdzielni Mieszkaniowej poniesione na ochronę prawną członków Rady Nadzorczej, pozwanych jako indywidualne strony sporu stanowią dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Postanowieniem Sąd umorzył postępowanie karne przeciwko oskarżonym (...) i tu wymienione zostały osoby, tj. poszczególni członkowie Rady Nadzorczej z imienia i nazwiska. W uzasadnieniu postanowienia Sąd zważył, że nie można obciążyć osobistą odpowiedzialnością kilku członków Rady za wyrażenie woli w imieniu organu osoby prawnej, a nie własnym i w związku z tym faktem postępowanie karne prowadzone ...

Dla dokonania trafnej oceny zarzutu, opartego wyłącznie na podstawie art. 174 pkt 1 p.s.a., niezbędne są niepodważalne ustalenia faktyczne, stanowiące podstawę rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. NSA nie może tych ustaleń kwestionować wobec braku zarzutu skargi skargi kasacyjnej w tym zakresie. Skoro więc w mocy pozostają ustalenia Sądu pierwszej instancji o naruszeniu przepisów postępowania art. 122 o.p. To nie można przyjąć, że Sąd ten naruszył wskazane przez autora skargi kasacyjnej przepisy prawa materialnego, bowiem wobec wadliwości ustaleń faktycznych, w istocie oceny tych przepisów dokonać nie mógł.

Decyzją Nr PB1/4218-23/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy utrzymała w mocy decyzję Urzędu Skarbowego we Włocławku, określającą dla skarżącej spółki „Grażyna B." Sp. z o.o. zobowiązanie w podatku dochodowym od osób prawnych za okres od 27 czerwca do 31 grudnia 2000 r. oraz zaległość podatkową za powyższy okres. Organy podatkowe zakwestionowały skarżącej spółce zarachowanie w ko ...

Czy za koszt uzyskania przychodów można uznać wierzytelność, której nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości dlużnika, ze względu na to, że majątek dłuznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postepowania ?

W dniu 02.02.2005 r. wystąpiono do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności z tytułu sprzedaży wyrobów dla "E" Sp. z o.o. , której nieściągalność została udokumentowana postanowieniem sądu o ...

Czy wynagrodzenie wypłacone przez sąd powszechny za wykonane czynności obrońcy z urzędu stanowi przychód z działalności gospodarczej czy wykonywanej osobiście ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. ...

Czy po otrzymaniu od płatnika (sądu) informacji PIT 8B z której wynika, że płatnik ten pobrał zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych mi należności należało skorygować zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów według których przychody wynikające z informacji płatnika zaliczone były dotychczas przeze mnie do przychodów ze sprzedaży usług geodezyjnych wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 poz 60 z 2005r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.03.2005r. (data wpływu 14.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 4.05.2005r. (data wpływu 7.04.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidua ...

Czy podlega opodatkowaniu suma pieniężna wypłacona skarżącemu od Skarbu Państwa w związku z naruszeniem prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki?

Przepisy dotyczące przyznania skarżącemu od Skarbu Państwa sumy pieniężnej w związku ze stwierdzeniem, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, nastąpiła przewlekłość postępowania zostały uregulowane w ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843). Art. 1 ust. 1 ww. ustawy ...


W ramach zarzutu naruszenia prawa procesowego skutecznie można powoływać się tylko na naruszenie przepisów postępowania, regulujących postępowanie przed tym Sądem, czyli należało wskazać przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.), którym Sąd ten miał uchybić akceptując fakt naruszenia przez podatkowy organ odwoławczy przepisów Ordynacji podatkowej.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 21 lipca 2004 r., sygn. akt I SA/Ka 1129-1136/03, oddalono skargę Joanny S. na decyzje Izby Skarbowej w Katowicach Ośrodka Zamiejscowego w Częstochowie z dnia 22 kwietnia 2003 r. nr PPC-2-4408-1 /106 do 113/03/3 w przedmiocie określenia wysokości podatku od towarów i usług. W uzasadnieniu tego wyroku Sąd stwierdził, że zaskarżonymi d ...

Prowadzę działalność w postaci spółki cywilnej w zakresie sprzedaży paneli podłogowych. Korzystamy z usług firmy przewozowej w celu dostarczenia towaru do klienta. Podczas przewozu dokonano kradzieży naszego towaru. Sąd oddalił nasze roszczenia w sprawie odszkodowania za skradziony towar. Zasądzono natomiast od wspólników zapłatę za postępowanie apelacyjne. Czy te zasądzone koszty postępowania apelacyjnego będą stanowiły koszty uzyskannia przychodu naszej firmy ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione ...

Generowanie strony w 26 ms