Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółka kapitałowa

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Czy pośredni udział nierezydenta w kapitale spółki powoduje, że spółka będzie podlegać właściwości „dużych urzędów skarbowych”? Co należy rozumieć przez udział bezpośredni lub pośredni w zarządzaniu ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004r. informuje: stosownie do zapisów art. 5 ust. 9b pkt 7c ustawy z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 106, poz. 489 ze zm.), wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określoneg ...

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w przypadku wniesienia przez podatnika aportem do spółki kapitałowej prawa wieczystego użytkowania gruntu lub użyczenia spółce prawa do nieodpłatnego używania nieruchomości w zamian za udziały lub akcje w spółce?

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - poczynając od 2001 r. - za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo ...

Czy spółka kapitałowa, która w wyniku połączenia przejęła inną spółkę kapitałową, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w spółce przejmowanej?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r. (wpływ do US dnia 20.01.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 93 § 1 tejże ustawy, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się: osób prawnyc ...

Czy wydatki na porady, ekspertyzy, opłaty sądowe i skarbowe, ponoszone w procesie łączenia spółek kapitałowych przez spółkę przejmowaną, stanowią koszt uzyskania przychodów spółki przejmowanej?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane w zapytaniu ustalono następujący stan faktyczny: Spółki Y i X rozpoczęły procedurę łączenia się na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych. Spółką przejmującą będzie Y, a do rozliczenia przejęcia zastosowana będzie metoda łączenia udziałów. Z procesem łączenia związane będą wydatki na porady, ekspertyzy ekonomiczne, opłaty sądowe i skarb ...

Dotyczy rozliczeń podatkowych przy łączeniu spółek kapitałowych.

Dyrektor Izby Skarbowej, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ustalił, iż odpowiedź udzielona przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy pismem z dnia 26 sierpnia 2003 r. Nr PD3.3-423-21/03 na zapytanie “xxx” Spółka z o.o. z siedzibą w ... z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie rozliczeń podatkowych przy łączeniu ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z przedstawionym w piśmie Spółki stanem faktycznym w trakcie roku podatkowego nastąpiła zmiana udziałowca i udziały, których do dnia 30.04.2004 r. właścicielem było stowarzyszenie, stały się własnością nowopowstałej fundacji. W deklaracjach CIT – 2 o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za okresy 1.01-29.02.2004 r. or ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa pożyczki dokonana na rzecz spółki z o. o. przez jej zagranicznego udziałowca, jeżeli umowa ta podpisana została za granicą i tam też znajdował się przedmiot tej umowy?

W świetle art. 1 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej wspólnika – w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 01.05.2004r. - uznawana jest za zmianę umowy spółki. Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy umowa spółki i jej zmiany podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych, jeżeli spółka ma siedzibę w Polsce. ...

Dotyczy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udzielanej spółce kapitałowej przez wspólnika.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, umocowany art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926), zmienia interpretację udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu pismami z dnia: 18 czerwca 2004 r., 28 czerwca 2004 r. i 30 lipca 2004 r. o nr PM-436/7/04 w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki udziel ...

Czy umowa pożyczki zawarta pomiędzy wspólnikiem a spółką kapitałową na mocy art. 9 pkt 10h ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych.

Na podstawie art. 14 a ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie Spółki zawarte w piśmie z dnia 27 sierpnia 2004 r. (wpływ do tutejszego Urzędu 30 sierpnia 2004 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuję. Jak wynika z opisu zawartego we wniosku Spółka, jako pożyczkodawca, zawarła umowę pożyczki ...

Generowanie strony w 55 ms