Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozbiórka budynków

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są roboty rozbiórki budynków mieszkalnych wykonane w 2003 r. oraz w okresie do 30 kwietnia 2004 r. ?

Zgodnie z opinią wydaną przez Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, wymienione roboty polegające na wyburzaniu budynków mieszkalnych mieszczą się w grupowaniu: PKWiU 45.11.11-00.20 „Roboty związane z burzeniem budynków i budowli”. O 7% stawce podatkowej VAT od robót budowlano–montażowych związanych z budownictwem mieszkaniowym w roku 2003 rozstrzyga przepis ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są roboty wyburzeniowe – rozbiórka budynków mieszkalnych w sytuacji, gdy nie przewiduje się realizacji nowych budynków mieszkalnych?

Obowiązujące od 01 maja 2004 r. przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stanowią: opodatkowaniu stawką w wysokości 7 proc. podlega dostawa, remont, lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego (załącznik nr 3, poz. 161 ustawy o VAT); do 31 grudnia 2007 ...

Czy sprzedaż materiałów pochodzących z rozbiórki drewnianego budynku wraz z uporządkowaniem placu po rozbiórce podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz według jakiej stawki podatkowej.

Usługi związane ze sprzedażą materiałów budowlanych pochodzących z rozbiórki i burzenia budynków i budowli sklasyfikowane są pod symbolem 45.11.11- 00.30 PKWiU. W załączniku nr 3 do ustawy o VAT zawierającym m.in. wykaz usług budowlanych, których świadczenie objęte jest 7 % stawką VAT nie znajdują się wyżej wymienione usługi. Usługi tego typu nie zostały również objęte żadną z pozostałych preferen ...

Jaka jest stawka podatku na roboty dot. przygotowania placu budowy obejmujące m. in. wyburzenie pozostałości budynku?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 05.05.2004 r. nr KTBS/762/2004 dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów usług wyburzenia budynków na gruncie, na którym będą budowane budynki mieszkalne, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Podgórze działając na podstawie atr. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zmianami) informuje, co następu ...

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować sprzedaż nieruchomości stanowiącą działkę zabudowaną starym budynkiem gospodarczym przeznaczonym do rozbiórki? W ewidencji gruntów jest terenem zabudowanym a w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod zabudowę.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publiczne ...


Prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie opodatkowania podatkiem VAT usług związanychz wykonaniem rozbiórki budynku związanego z budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się komórki, sanitariaty i pralnia.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.),w odpowiedzi na pismo z dnia 24.09.2004r. informuje: Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 54, poz. 535) od dnia 01.05.2004r., na mocy jej art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) w okresie ...

Dot. zbycia (sprzedaży) przez Gminę w drodze pisemnego przetargu nieograniczonego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zabudowanych obiektami przewidzianymi do rozbiórki, które noszą znamiona towaru używanego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sosnowcu stwierdza, że stanowiskoPodatnika, przedstawione we wniosku nr (...) z dnia 28.01.2005r., który wpłynął do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 01.02.2005 roku, uzupełnione pismem o numerze (...) z dnia ...

czy koszty związane z modernizacją (przystosowaniem) budynku gospodarczego, który nastepnie, z uwagi na stan techniczny został rozebrany, mogą zostać odliczone w ramach odliczeń wydatków na remont i modernizację .

Podatniczka w roku 2003 zakupiła nieruchomość z budynkiem gospodarczym z zamiarem przekształcenia go w budynek mieszkalny spełniający wymagania określone w przepisach prawa budowlanego . Od 01 stycznia 2004 roku do 14 czerwca 2004 poniosła koszty związane z adaptacją budynku. W miesiącu czerwcu 2004roku , na podstawie oceny technicznej dokonanej przez osobę do tego uprawnioną , budynek został roze ...

Czy w ramach ulgi remontowo-modernizacyjnej można dokonać odliczenia od podatku wydatków dot. kruszenia gruzu budowlanego, związanych z wyburzeniem starego budynku mieszkalnego?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gliwicach stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 07.03.2005 r., który wpłynął w dniu 07.03.2005 r. i został uzupełniony w dniu 21.03.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu ...

Generowanie strony w 8 ms