Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rozliczenie dotacji

1. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć amortyzację środka trwałego, na zakup którego Spółka otrzymała dotację unijną z funduszu PHARE? 2. Od którego momentu należy część amortyzacji uznać za niestanowiącą kosztu uzyskania przychodu?

Spółka w 2003 roku wystąpiła o przyznanie dotacji unijnej PHARE 2001 na zakup maszyny do produkcji opakowań z tworzyw sztucznych. Warunkiem otrzymania wyżej wymienionej dotacji był zakup tej maszyny z własnych środków i otrzymanego kredytu bankowego oraz jej uruchomienie. Podatnik w 2003 r. poniósł wydatki na zakup środka trwałego, który został przyjęty do ewidencji środków trwałych, a odpisy amor ...

Przedmiotem pytania zawartego w piśmie Podatnika jest wyjaśnienie: 1) prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupów sfinansowanych dotacją na działalność instytucji. 2) sposobu obliczenia proporcji, dotyczącej odliczania podatku naliczonego, z uwzględnieniem kwoty dotacji na działalność instytucji w 2003 r. 3) w sprawie uwzględnienia w proporcji, dotyczącej odliczania podatku naliczonego, dotacji na inwestycje.

W odpowiedzi na pismo z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź Śródmieście na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje. Na podstawie przepisu art. 90 ust. 1 ustawy, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez poda ...


Kiedy i w jaki sposób należy rozliczać VAT z zestawień refundacyjnych składanych w NFZ przez apteki od 1.05.2004 r.?

W odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 29.06.2004 r. (z datą wpływu 29.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U ...

Czy wynajem pomieszczeń przez fundację podlega opodatkowaniu i związane z nim koszty podlegają odliczeniu a także czy opodatkowaniu podlega reprezentacja i reklama oraz otrzymane dotacje.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Fundacja w dniu 22 czerwca 2004 r. zwróciła się z pismem d ...

Czy koszty uzyskania przychodów w roku 2003 należy pomniejszyć o odpisy z tytułu zużycia środków trwałych w dacie otrzymania dotacji z Funduszu PHARE tj. w październiku 2003r, natomiast w 2004 r. od całości dotacji - w dacie jej otrzymania?

Jak wynika z opisu sprawy w 2003 r s.c. zawarła umowę o udzielenie dotacji z Funduszu PHARE na dofinansowanie środków trwałych, które nabyła i od miesiąca października 2003 r przyjęła do użytkownia i naliczyła odpisy amortyzacyjne. Jadnocześnie w tym samym miesiącu Spółka otrzymała część dotacji, a pozostałą część w styczniu 2004r. (w przeliczeniu EURO po kursie na dzień otrzymania środków). W pow ...

Czy otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (SOD) oraz refundacja zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o określonych schorzeniach (EPiSU) jest przychodem zwolnionym z podatku dochodowego, a koszty wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych są koszem uzyskania przychodów w całości ?

W myśl przepisów zawartych w art. 26a – art. 26c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776), w brzmieniu obowiązującym w 2004 roku, pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o której mowa w art. 26b us ...

Czy zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od dnia 01 maja 2004 r., a dotyczącymi podatku VAT, można należny podatek VAT z tytułu sprzedaży wykazać w momencie uznania kwoty refundowanej na rachunku bankowym?

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535) obrotem podlegającym opodatkowaniu jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą lub świadczeniem usług. W związku z tym w art. 19 ust. 21 powołanej wyżej ustawy został określony moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu należnych ...

Czy dotacja otrzymana od organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy stanowi przychód z działalności gospodarczej oraz czy wydatki sfinansowane z dotacji stanowią koszty uzyskania przychodu?

Z treści złożonego pisma wynika, że w 2003 r. przedsiębiorstwo podpisało z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o udzielenie dotacji na realizację projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2000”. Środki na dotację pochodziły z programu Phare -PL0003.07. Jednoczesnie została podpisana umowa z firmą MS – CONSULTING, która podjęła się wdrożenia Systemu. Firma MS-CONSULTI ...


Generowanie strony w 13 ms