Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ujawnienie majątku

W latach 1930-1998 Kopalnie, których kapitał zakadowy tworzy Spółkę Kopalń wykonywały ze środków ruchowych kopalń wyrobiska podziemne, a koszty związane z ich budową zaliczane były przez te kopalnie w tych okresach do kosztów uzyskania przychodu. W wyniku zawiązania Spółki Kopalń dokonano inwentaryzacji i wyceny wyrobisk górniczych tych kopalń. W wyniku tej inwentaryzacji ujawniono szereg wyrobisk podziemnych, nie ujętych w ewidencji środków trwałych. W związku z powyższym wnioskująca Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ujawnienie środków trwałych rodzi skutki prawne?

w kontekście wyjaśnień zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 24.06.1996 r. znak PO-3-722/93/HS/96 dotyczącym ustalania wartości początkowej ujawnionych środków trwałych Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia: Zobowiązania podatkowe za okres 1930-1997 r. zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) uległy przeda ...

Czy wypłacenie świadczenia przyznanego z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowaniem przez nazistów wolne jest od uiszczenia podatku od spadków i darowizn?

Wnioskiem z dnia 12 lipca 2005 r. (uzupełnionym w dniu 27 lipca 2005 r.), wszczęła Pani postępowanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, m.in. w sprawie potwierdzenia „że wypłacone świadczenie przyznane z tytułu odszkodowania za szkody majątkowe spowodowane prześladowaniem przez nazistów wolne jest od uiszczenia podatku od spadków i darowizn.” Rozpatrując Pani wniosek i przedstawiony przez P ...

Czy w analizowanym stanie faktycznym Spółka ma prawo do uznania za koszty uzyskania przychodów wierzytelności nieściągalnych w roku ich odpisania, tj. w roku 2006, przy założeniu, iż uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności nastąpiło w latach poprzedzających rok 2006 lub w roku 2006?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 20 ms