Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadleśnictwo

- w sprawie opodatkowania pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach pracownikowi na zakup samochodu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US-I-1-415-18/04 w sprawie opodatkowania pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach pracownikowi ...

1. Czy zwrot poniesionych kosztów za sprawowany nadzór nad lasami niepaństwowymi mieści się w pojęciu "inna dopłata o podobnym charakterze związana ze świadczeniem (...)usług ujętym w art.29 ust.1 ustawy VAT? 2. Czy dotacje otrzymane z budżetu państwa na prace leśne /zalesienie gruntów i wykonanie innych czynności / podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT od 01.05.2004r.?

Zgodnie z art.15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych. Nie podlegają więc opodatkowaniu podatkiem od towarów i u ...

Czy przekazanie w naturze świadczeń BHP pracownikom, nałożone odrębnymi przepisami jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy ich zakupie przysługuje podatnikowi prawo do odliczenia podatku od towarów i usług?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie świadczenia rzeczowego BHP przeznaczonego następnie dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że zgodnie z Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy ...

Czy zapewnienie pracownikom bezpłatnych mieszkań służbowych, wynikające z odrębnych przepisów jest wydaniem towarów na potrzeby osobiste pracownika w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przysługuje podatnikowi prawo odliczenia podatku VAT z tyt. poniesionych wydatków na remont lub budowę tych mieszkań?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z poniesionymi wydatkami na remont lub budowę leśniczówki dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności s ...

Czy przekazanie umundurowania, wynikające z odrębnych przepisów stanowi wydanie towarów na potrzeby osobiste pracownika w świetle ustawy o podatku od towarów i usług oraz czy przy jego zakupie przysługuje odliczenie podatku VAT?

Pismem z dnia 26.10.2004r. podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ma prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie umundurowania dla pracowników Służby Leśnej. Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że pracownicy Służby przy wykonywaniu czynności służbowych mają prawo do otrzymywania bezp ...

Czy nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, wykonywany przez nadleśniczego na zlecenie starosty na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach, stanowi usługę i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Us ...

Czy usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa wykonywane przez nadleśniczych Lasów Państwowych na mocy porozumienia zawartego ze starostą i finansowane przez starostę podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że nadleśniczy wykonuje usługi nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa nad podstawie porozumienia zawartego ze starostą. Czynności nadzorcze nad lasami prywatnymi zostały przypisane staroście na mocy ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach – i stanowią zadania z zakresu administracji publicznej. Na podstawie art. 5 ust. ...

Nadleśnictwo wykonuje zadania zlecone przez Starostę w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa , polegające na :lustracji powierzonych do nadzoru lasów w celu określenia konieczności wykonywania przezwłaścicieli niezbędnych zabiegów gospodarczych , nadzorowaniu nad wykonywaniem zadań ustalonych przez Nadleśniczego, wydawaniu decyzji administracyjnych nakazujących osobom fizycznym wykonywania zadań w zakresie odnawiania zrębów,przebudowy drzewostanów,pielęgnacji upraw,usunięcia drzew opanowanych przez organizmy szkodliwe , pielęgnacji uprawocenie zdatności uprawcechowaniu , numerowaniu i legalizacji pozyskanego drewna .Czy słusznie Nadleśnictwo zaklasyfikowało te usługi do grupowania PKWiU 75.13.11-00 jako usługi zwolnione od podatku od towarów i usług ?.Nadleśnictwo prowadząc działalność w oparciu o przepisy ustawy o lasach , jest zobowiązany do udostępnienia pracownikom Służby Leśnej bezpłatnego mieszkania .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług służących utrzymaniu tych mieszkań ?.Nadleśnictwo otrzymuje dotacje z Budżetu Państwa na zadania zlecone przez administrację rządową tj. zadania związane z zalesianiem gruntów porolnych , opracowywanie planów ochrony dla rezerwatów przyrody , ich realizację oraz ochronę gatunkową roslin i zwierząt , finansowanie edukacji leśnej społeczeństwa w szczególności poprzez zakładanie leśnych kompleksów promocyjnych , zakładanie ścieżek przyrodniczo-leśnych .Czy ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu towarów i usług niezbędnych do wykonywania tych zadań ?.

Odpowiedź: W związku z tym , że Urząd Statystyczny w Łodzi , na prośbę Podatnika , zakwalifikował usługi w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa do grupowania PKWiU 02.02.10-00 jako „usługi związane z leśnictwem i pozyskiwaniem drewna „ , podlegają one do dnia30.04.2008 r. (art.146 ust.1 ustawy) opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 3 % jako wymienione pod po ...

- dotyczy wysokości stawek podatku od towarów i usług w odniesieniu do: 1) utrzymania dróg leśnych, 2) robót budowlanych dotyczących inwestycji w zakresie przebudowy i remontów dróg leśnych.

Ad. 1) Nadleśnictwo informuje, iż zajmuje się utrzymaniem dróg leśnych. W zakres tych czynności wchodzą takie prace jak: „transport i rozplanowanie żwiru, ułożenie przepustów, profilowanie nawierzchni dróg równiarką lub ręcznie, wykonanie rowów odprowadzających wodę itp.”. Ponadto dołącza opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi, wydaną dla innego podmiotu - Nadleśnictwo ..., z której wynika, iż przed ...

Czy ma prawo do odliczania podatku VAT naliczonego od zakupów finansowanych z dotacji?

Odpowiadając na pismo z dnia 20.07.2004 r., znak: K2626/2004 (data wpływu do US 23.07.2004 r.), w sprawie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), wyjaśnia co następuje. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Nadleśnictwo jako J ...

Generowanie strony w 5 ms