Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: termin zwrotu

podatnik zwrócił się z zapytaniem: czy konieczne jest wpłacanie kaucji gwarancyjnej w celu uzyskiwania zwrotu różnicy podatku w terminie krótszym niż 180 dni przez podatników zarejestrowanych dla celów podatku od towarów i usług w okresie dłuższum niż 12 miesięy wstecz od dnia rejestracji dla celów handlu wewnątrzwspólnotowego?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika informuje, że zgodnie z art. 97 ust 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności, ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy pomimo nie wpłacenia kaucji gwarancyjnej może otrzymać za maj 2004r. zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podstawowym terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Podatnik podkreśla, iż 12 miesięczny termin prowadzenia działalności gospodarczej upłynie 31.05.2004r. i zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług będzie mógł otrzymać zwrot różnicy podatku VAT w podstawowym terminie 60 dni, począwszy od rozliczenia za 06/2004.

Podatnik podatku od towarów i usług – spółka cywilna z udziałem dwóch wspólników rozpoczęła w dniu 01.06.2003r. działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży palet i elementów palet do Holandii. Zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R/UE złożyła 15.04.2004r. informując, iż od 01.05.2004r. zamierza dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych. Jeden ze wspólników od 1993r. dokonuje transakcji han ...

Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw. Jest podatnikem VAT krócej niż 12 m-cy. Uważa, że ma prawo żądania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad naleznym w terminie 25 dni, ponieważ rozpoczął działalność przed 1.05.2004r. i nie ma obowiązku zapłacenia kaucji gwarancyjnej.

Zasady rozliczania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym określone zostały w art.87 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54,poz.535) Jako zasadę przyjęto, że w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo, do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy rozlicze ...

Pytanie Podatnika dotyczy terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz wniesienia kaucji gwarancyjnej w kwocie 250.000 zł na rachunek urzędu skarbowego, lub dokonania zabezpieczenia majątkowego albo gwarancji bankowych do wysokości w/w kwoty, przy ubieganiu się o w/w zwrot w terminie 60 dni.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 27.04.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 30.04.2004r.), uzupełnionego na wezwanie organu podatkowego z dnia 21.05.2004r. w spra ...

Kogo dotyczy obowiązek wpłaty kaucji w wysokości 250.000 PLN w celu możliwości uzyskania zwrotu różnicy podatku w terminie krótszym niż 180 dni?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.04.2004 r. doręczone do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 05.04.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania podatnika jest ustalenie, czy dotyczy go przepi ...

Czy zapłata na rzecz podwykonawcy za usługę budowlaną pomniejszoną o kaucję gwarancyjną stanowi całkowitą zapłatę należności bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury i czy w związku z tym stosownie do art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT, podatnik może ubiegać się o przyspieszony zwrot w ciągu 25 dni na umotywowany wniosek wraz z deklaracją podatkową VAT-7?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 z późn. zmianami), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie wniesione przez podatnika w dniu 23.07.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wyni ...

W sytuacji gdy u Podatnika występuje zarówno sprzedaż opodatkowana stawką 22%, jak i sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu ptu, czy aby uzyskać zwrot podatku w skróconym terminie, należy do deklaracji VAT-7 dołączyć 2 wnioski (tj. na podstawie art.87 ust.4 pkt2 i art.87 ust.6 pkt1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o ptu)?

Zasady odliczania i zwrotu podatku naliczonego określają przepisy art.86 i art.87 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) oraz przepisy wykonawcze do ww. ustawy. Zgodnie z art.86 ust.1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przy ...

Czy do Spółki będzie miał zastosowanie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) o wydłużeniu terminu zwrotu do 180 dni oraz czy Spółka chcąc otrzymywać zwroty w terminach określonych w art. 87 ust. 2-6 będzie zobowiązana złożyć kaucję gwarancyjną.

Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w odpowiedzi na wniosek z dnia 28 maja 2004r., złożony w tut. Urzędzie w dniu 2 czerwca 2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje. Spół ...

Stawka podatku VAT na usługi świadczone przez podwykonawców w sytuacji, gdy towar został przywieziony z terytoriumWspólnoty przed rozszerzeniem w celu uszlachetnienia do dnia 30.04.2004 r., a zostanie zafakturowany i wywieziony po dniu 01.05.2004 r. Określenie miejsca wykonania przez kontrahenta niemieckiego - art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d i art. 28 ust. 7. Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi dla kontrahenta niemieckiego. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego bez względu na wartość sprzedaży nieopodatkowanej. Termin zwrotu różnicy podatku.

Oznacza to, że do tych towarów stosuje się przepisy poprzedniej ustawy do momentu zakończenia przeznaczenia celnego , którym są objęte na dzień 1 maja 2004 r. , a zatem , można nadal stosować stawkę podatku VAT w wysokości 0 %, jeżeli świadczone przez podwykonawców usługi na tych towarach opodatkowane były przed 1 maja 2004 r. tą właśnie stawką . Zgodnie z art. 27 ust. 1 cyt. ustawy w przypadku ś ...

Jakie dokumenty wynny być złożone i jaką formę winno mieć rozliczenie, o którym mówi art. 87 ust. 2 ustawy? Czy zwrot będzie dokonany w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji VAT, w której figuruje podatek naliczony od faktury częściowej za realizację przedsięwzięcia budowlanego?

W odpowiedzi na pisemną prośbę o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuję, że stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia kwoty po ...

Generowanie strony w 12 ms