Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powierzenie

Jaka stawka podatku od towarów i usług jest właściwa przy wykonaniu budowy plebanii? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż firma wykonała budynek plebanii, w którym powierzchnia wykorzystywana do celów mieszkalnych wynosi 400 m kw., a do celów niemieszkalnych (garaż, salki katechetyczne) – 200 m kw.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do 31 grudnia 2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towa ...

Czy przychodem podatkowym dla spółki jest wartość otrzymanego nieodpłatnie materiału do przerobu, czy też wartość wykonanej usługi przerobu?

Z przedstawionego przez „A...” Spółkę z o.o. w piśmie z dnia 22.09.2004 r. (bez znaku), uzupełnionym pismem z dnia 01.10.2004 r., stanu faktycznego wynika, że Spółka na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem świadczy usługi w zakresie wyrobu produktów z powierzonego do przerobu materiału.Po wytworzeniu zamówionych wyrobów Spółka wysyła je zleceniodawcy wystawiając fakturę za wykonaną ...

Czy Podatnik prowadzący antykwariat podlega obowiązkowi przedłożenia wykazu dzieł sztuki Naczelnikowi Urzędu Skarbowego na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r. Nr 97, poz.970 ze zm.) powierzonych mu do sprzedaży komisowej ?

Stosownie do art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, wprowadzić inne niż określone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a także określić szczegółowe warunki stosowania tych zwolnień. Zgodnie z § 41 d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w ...

Ile wynosi stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów, gdy zamawiający nie daje materiału natomiast powierza do wykonania wyrobów narzędzia ?

W związku z Pana pismem z dnia 23.12.2004r. (uzupełnionym w dniu 07.01.2005r.) w sprawie określenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzonej działalności wytwórczej, Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew podziela Pana stanowisko w sprawie informując, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowan ...

Czy do powierzchni użytkowej przyjętej do celów amortyzacji przyjmuje się powierzchnię poza lokalami?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 17.01.2005 r. (data wpływu: 18.01.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o jednoznaczne określenie sposobu obliczania powierzchni zajętej pod uprawy grzybów boczniaka, zgodnie z art. 24 ust. 4a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej udzielając informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym na wniosek podatnika uznaje stano ...

Jaka jest wysokość stawki VAT na roboty modernizacyjne w zakresie centralnego ogrzewania budynku, w którym znajduje się zarówno przedszkole, jak i mieszkania?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Urzędowi Miasta X, oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku z ...

1. Czy prawidłowy jest sposób polegają na wystawianiu not obciążeniowych dla firm współpracujących ze Spółką na podstawie umów cywilno-prawnych w przypadku braku rozliczenia się tych firm z powierzonych im towarów handlowych i pozorowanego dostarczenia towarów powierzonych przez Spółkę tym firmom do kontrahenta ? 2. Czy prawidłowy jest sposób polegający na naliczaniu podatku należnego VAT od kwoty obciążeń za braki towarów handlowych wobec firm świadczących dla Spółki usługi (dysponujących powierzonym towarem) ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 18.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko ...


Czy powierzenie Zleceniobiorcy wyposażenia niezbędnego do wykonania usług montażowych powinno być traktowane jak odrębna transakcja i powinno zostać opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawnypostanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka należy do grupy Philips i prowadzi działalność produkcyjną i handlową między innymi w branży artykułów gospodarstwa domowego. Spółka prowadzi m.in. dys ...

Generowanie strony w 64 ms