Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchybienie terminowi

W zaistniałej sytuacji Podatnik ma wątpliwości odnośnie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z przedmiotowych duplikatów faktur oraz czy powinno to nastąpić poprzez korektę rozliczenia z roku 2002 czy też poprzez ich zaewidencjonowanie najpóźniej w sierpniu bieżącego roku (2003).

Stan faktyczny W czerwcu 2003r. Podatnik otrzymał wezwanie do zapłaty należności wynikających z trzech faktur z dnia 30.04.2002r. dokumentujących zakup usług telekomunikacyjnych z terminem płatności określonym na dzień 11.06.2002r.Ponieważ Podatnik nigdy nie był w posiadaniu w/w faktur, wystawca na wniosek Podatnika przesłał mu wystawione w dniu 09.07.2003r. ich duplikaty, które Podatnik otrzyma ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowej faktury.Zdaniem podatnika, analiza przepisów art. 32 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o VAT pozwala wnioskować, iż wypełnione zostały określone prawem przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jednocześnie podatnik podnosi, iż przepisy nie wyłączają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej po terminie.

Z tytułu wykonania usługi na rzecz podatnika w październiku 2003r., usługodawca z niewyjaśnionych powodów wystawił fakturę VAT w marcu 2004r. Podatnik otrzymał przedmiotową fakturę VAT również w marcu 2004 r. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zmian./ podatni ...

Czy w przypadku uchybienia 14-dniowemu terminowi płatności lub braku przywołania na dokumencie stwierdzającym zapłatę (polecenie przelewu) daty wystawienia i numeru faktury po-twierdzającej zakup produktów rolnych, możliwe jest zaliczenie kwoty podatku naliczonego od fak-tury VAT RR do kosztów uzyskania przychodów?

Stan faktyczny: Spółka z o.o. prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży produktów rolnych kupowanych bezpośrednio od rolników. Na potwierdzenie dokonania transakcji podatnik wystawia fakturę VAT RR zawierającą kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości zakupionych produktów rolnych. W niektórych sytuacjach spółka dokonuje przedpłaty za produkty rolne lub termin zapłaty wynosi ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych kary za opóźnienie w realizacji zadania

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), postanawia uznać, że stanowisko strony przedstawione we wniosku z dnia 17.08.2005 r. ...

Czy w związku ze złożeniem zawiadomienia w postaci aktu notarialnego do urzędu skarbowego o wyborze innego roku podatkowego niż kalendarzowy z przekroczeniem terminu z art. 8 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka faktycznie wybrała rok podatkowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym i z uwagi podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej w drugiej połowie roku kalendarzowego, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 3 mar ...

Czy w związku z wykonaniem dodatkowego badania technicznego po dniu 31.05.2006 r. podatnik będzie uprawniony do odliczenia zawartego w cenie podatku od towarów i usług od paliwa do pojazdu opisanego przedmiotowym wnioskiem?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1, ust. 3-5, art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90 ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa służącego do napędu samochodu ciężarowego w przypadku przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego potwierdzającego spełnienie kryteriów określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, po dniu 31 maja 2006r.?

W przedstawionym stanie faktycznym podatnik do działalności gospodarczej wykorzystuje samochód marki Mercedes SPRINTER 313 CDI zakupiony i wprowadzonydo ewidencji środków trwałych w dniu 23 lipca 2004r. W okresie od 22 maja do 5 czerwca 2006r. samochód znajdował się w naprawie, co spowodowało, że dodatkowe badanie techniczne pojazdu dokonane zostało w dniu 6 czerwca 2006r., natomiast dostarczone d ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo odliczenia podatku VAT przy nabyciu paliwa do samochodu typu VANo dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 tony, dla którego badanie techniczne przeprowadzono po dniu 31.05.2006r.?

W dniu 26.07.2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chorzowie wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek poda ...

Czy potrącone przez klienta kary umowne są kosztem nie stanowiącym kosztów uzyskania przychodów? Spółka nieterminowo wykonała usługi, przez co została obciążona przez klienta karą umowną z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umowy. Kara umowna została potrącona z należności za fakturę VAT.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (data wpływu 23 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmiocie ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego na fakturze przy zakupie paliwa od 22.08.2005 r. - badanie techniczne pojazdu po terminie.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 lipca 2006 r. wpłynął Pana wniosek o udzieleni ...

Generowanie strony w 11 ms