Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prokurent

dotyczy uznania wynagrodzenia prokurenta oraz wydatków spółki z tytułu wypłaty wynagrodzenia, którego podstawę stanowi umowa o pracę (umowa cywilnoprawna), zawarta przez spółkę reprezentowaną przez pełnomocnika z prezesem zarządu oraz wynagrodzenie za udział w posiedzeniach zarządu za koszt uzyskania przychodów

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ropczycach z dnia 15.03.2004 r. (znak: US.II-PDOP/423/1/2004) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w związku z zapytaniem podatnika zawartym w piśmie z dnia 26.02.2004 r ...

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US.PD/423-11/JG/04 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów otrzymanych w 2003 r. przez osobę wykonującą obowiązki prokurenta.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie pismem z dnia 27 lutego 2004 r., znak: US.PD/423-11/JG/04 w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycz ...

Czy składka z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu oraz prokurenta, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi koszt uzyskania przychodu spółki, czy też jest przychodem ubezpieczonych?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma Z. „O.” S.A. z dnia 11.06.2004 r. (znak: EG/4252/2004) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (data wpływu do tut. Urzędu 15.06.2004 r.), uzupełnioneg ...

Czy z tytułu opłacania przez Spółkę członkom zarządu i rady nadzorczej, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powstaje u nich przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej i prokurentów. Polisa ubezpieczenia nie określa imiennie ww. osób, a jedynie te organy jako całość. Ubezpieczeniem objęty będzie każdy członek zarządu, rady nadzorczej lub prokurent, bez względu na to, jak będzie się zmieniał skład ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ponoszone przez Spółkę na rzecz Członków Zarządu i Prokurentów?

Stan faktyczny Wnioskodawca zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. umowę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności Członków Organów Spółki kapitałowej. Umowa jest bezimienna i dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu Spółki i Prokurentów za okres od 01 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2006 r. Składka opłacana jest z góry za cały rok ...

dotyczy reprezentacji podatnika - osoby prawnej przez prokurenta samoistnego w rozumieniu przepisów art. 109 - 109 kodeksu cywilnego w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych podatnika przed organami podatkowym

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 14.12.2005 r. (...) dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej reprezentacji podatnika - osoby prawnej przez prokurenta samoistnego w rozumieniu przepisów art. 10 ...

Czy są możliwości udzielania przez prokurenta osobom fizycznym pełnomocnictw do podpisywania deklaracji podatkowych CIT-2 w imieniu podatnika

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, tj. możliwości udzielania przez prokurenta osobom fizycz ...

Czy wypłata ryczałtu udziałowcowi , prokurentowi oraz osobie zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowi koszt uzyskania przychodu.Moment zailczenia kosztów bezpośrednio związanych z realizacją budowy budynku mieszkalnego.

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zakupie nieruchomości, prowadzi i nadzoruje prace budowlane zmierzające do powstania nowych lokali mieszkalnych, zawiera umowy sprzedaży z docelowymi nabywcami. Spółka nie zatrudnia pracowników i nie posiada własnych środków transportu. Biuro Sprzedaży obsługiwane jest przez zewnętrzną firmę na podstawie umowy cywilnej . Prace budowlane wykon ...

Czy opłata za usługi medyczne opłacana w formie ryczałtu stanowi dla prokurenta Spółki nie będącego pracownikiem, przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 29 maja 2006r. Płatnik złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 14 czerwca 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca zawarła z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych. W ramach umowy Spółka płaci za każdy miesiąc obowi ...

Spółka zamierza zawrzeć umowę ubezpieczenia majątkowego. Nie będzie to umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Przedmiotem ubezpieczenia będą straty, jakie Spółka może ponieść w wyniku działalności członków jej statutowych organów w związku z wykonywaniem ich funkcji. Czy składki na to ubezpieczenie płacone przez Spółkę będą stanowiły przychód u członków organów statutowych (zarządu, rady nadzorczej oraz prokurentów)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Generowanie strony w 103 ms