Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi rehabilitacyjne

Podatnik zapytuje czy świadczone przez niego usługi są w świetle obowiązujących przepisów zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.Zdaniem Podatnika powyższe usługi są zwolnione z podatku VAT, ponieważ są świadczone na zlecenie lekarzy i na terenie placówek ochrony zdrowia ludzkiego.

Stan faktyczny: Pytający w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi rehabilitacyjne. Świadczenie powyższych usług wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień w zakresie rehabilitacji medycznej. Podatnik ukończył studia wyższe i uzyskał tytuł magistra rehabilitacji. Usługi rehabilitacyjne wykonuje na podstawie skierowań od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, neurologa lub in ...

Czy ponoszone przez pacjenta dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia w placówce leczniczej podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług 7 % stawką podatku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do ustawy, czy też jako integralnie związane z usługami w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej są zwolnione z opodatkowania - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ?

Spółka świadczy usługi medyczne związane z ochroną zdrowia i rehabilitacją, usługi opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjne całodobowe. Koszty wyżywienia i zakwaterowania leczonych pacjentów pokrywane są zgodnie z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 23.01.2003 r. o ubezpieczeniu w narodowym Funduszu Zdrowia na zasadach określonych w art. 34 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Zgodnie z ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o podanie stawek, które należałoby zastosować do poszczególnych rodzajów świadczonych usług, a w szczególności: 1) usług medycznych świadczonych dla osób niepełnosprawnych i innych przez przychodnię rehabilitacyjną - PKWiU 85.12.1; 2) usług z zakresu fizjoterapii (kinezyterapii, fizykoterapii i rehabilitacji) – PKWiU 85.14.13-00.00; 3) usług w zakresie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów skierowanych przez lekarzy rodzinnych, oraz osoby zdrowe – PKWiU 85.14.15-00.00; 4) organizowanie pobytów weekendowych, podczas których uczestnicy korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych – PKWiU 85.14.15-00.00; 5) organizowanie wczasów turystycznych bez zapewnienia opieki medycznej i zabiegów rehabilitacyjnych – PKWiU 55.23.12-00.00; 6) organizowanie wczasów zdrowotnych za granicą oraz organizowanie wycieczek dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego – PKWiU 63.30.11-00.00; 7) sprzedaży posiłków – PKWiU 55.51.10-00.00, a w szczególności sprzedaży kawy i herbaty stanowiącej integralną część składową posiłków; 8) odpłatnego wypożyczenia sprzętu turystycznego oraz wodnego, typu: rowery, rowery wodne, kajaki – PKWiU 71.40.14-00.00; 9) szkolenia organizowane dla pracowników zatrudnionych w Zakładach Pracy Chronionej – PKWiU 80.42.20-00.00;w myśl przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535). Symbole klasyfikacyjne dla poszczególnych rodzajów działalności, za wyjątkiem usług szkoleniowych, Podatnik uzyskał w wyniku wystąpienia do Urzędu Statystycznego w Łodzi. Ponadto Podatnik wnosi o wyjaśnienie, czy dokonana zapłata w miesiącu kwietniu, przed turnusem, który odbędzie się w miesiącu maju powoduje konieczność doliczenia podatku VAT jeżeli taki będzie obowiązywał.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. Powyższy załącznik pod pozycją Nr 9 zawiera usługi objęte symbolem PKWiU 85 w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej, z wyłączeniem usług weterynaryjnych. Z kolei zamieszczone w załączniku Nr 3 do ustawy w po ...

Czy w świetle nowej ustawy o VAT usługi paramedyczne zostały zakwalifikowane do usług zwolnionych z VAT? Czy w świetle nowych przepisów ustawodawca chciał zakwalifikować te usługi do 7 % stawki VAT i kiedy należy stosować 7 % VAT a kiedy stawkę zwolnioną?

Podatnik wniósł zapytanie czy w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) usługi paramedyczne (rehabilitacyjne) mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT? W piśmie podatnik podał dla tych usług symbol PKWiU 85.14.13. Jednakże nie dołączył opinii urzędu statystycznego. Przy czym zamiennie używa określenia usługi paramedyczne (rehabilitacyjne), nie p ...

Podatnik zwrócił się do tut. organu podatkowego w sprawie ustalenia właściwej stawki podatkowej w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży usług hotelowo- gastronomicznych wraz z wykonaniem zabiegów rehabilitacyjnych w Hotelu który to z dniem 6 maja 2004r. decyzją Wojewody uzyskał wpis do rejestru ośrodków , w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne .Od miesiąca czerwca rozpoczęto przyjmowanie grup turnusów osób niepełnosprawnych

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym o której stanowi art. 14a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. /. Pismem z dnia 19 lipca 2004 r. Podatnik zwrócił się do tut ...

Czy usługi rehabilitacyjne sa zwolnione z podatku VAT - symbol PKWiU ex85?

W odpowiedzi na pismo dnia 10 września 2004r. l.dz. DPS-DK-20/264/04, stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art.14 a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz ...

Podatnik zapytuje czy świadczenie powyższych usług podlega opodatkowaniu wg stawki VAT 22%, czy też korzysta ze zwolnienia zgodnie z obowiązującymi od 01.05.2004r. przepisami ustawy z dnia 11.03.204r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Podatnik będący płatnikiem podatku od towarów i usług świadczy usługi rehabilitacyjne o symbolu PKWiU 85.14.13-00.00. Ocena prawna stanu faktycznego. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytoriu ...

Podatnik zapytuje jaką stawką podatku VAT należy opodatkować wymienione wyżej usługi. Zdaniem Podatnika usługi solarium podlegają opodatkowaniu stawką 22%, natomiast usługi masażu leczniczego, oraz usługi sauny i masaży wodnych zaliczane są do usług zwolnionych z podatku VAT.

Stan faktyczny Podatnik świadczy usługi z zakresu rehabilitacji i odnowy biologicznej. W skład świadczonych usług wchodzą m.in. masaże ręczne lecznicze i kosmetyczne, masaże wodne, hydromasaże, sauna fińska i parowa, a także solarium wykorzystywane w światłolecznictwie. Podatnik powyższe usługi zaklasyfikował do następujących grupowań PKWiU: masaż leczniczy – PKWiU 85.14 sauna i masaże wodne - PK ...

Dotyczy sposobu rozliczenia, w świetle art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) usług rehabilitacyjnych oraz wysokości stawki podatku od towarów i usług od tych usług.

Naczelnik Pierwszego Urzędu w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ w związku z pismem Strony z 18 listopada 2004 r. /data wpływu do tutejszego Organu 20.11.2004 r./ uzupełnionego pismem złożonym w dniu 06.12.2004 r. informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego s ...

Czy po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w ramach usług rehabilitacyjnych można wykonywać te same usługi na rzecz firm i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej w ramach umowy o dzieło i wystawiać rachunki za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są: - działalność wykonywana osobiście - pozarolnicza działalność gospodarcza Zgodnie z art. 13 pkt 8 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z ty ...

Generowanie strony w 7 ms