Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: towar

Czy wniesienie całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej pociąga za sobą obowiązek korekty podatku naliczonego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 18.12.2002 r. (wpływ 19.12.2002 r.), Urząd Skarbowy w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz u ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

W związku z zakończeniem działalności gospodarczej w dniu 30.11.2003r., Podatnik sprzedał kiosk LOTTO innej firmie. Kiosk był użytkowany przez okres powyżej 5 lat od końca roku, w którym zakończono jego budowę, a więc, wg Podatnika, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług staje się towarem używanym i jest zwolniony od podatku VAT. Jednocześnie w ocenie Podatnika przedmiotowa sprzedaż nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług, kiosk bowiem nie spełnia warunków określonych w art. 4 ust. 1 pkt 7 przedmiotowej ustawy i jest tylko naniesieniem.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Definicja towaru, skonstruowana na potrzeby podatku VAT, zawarta została w art. 4 ust. 1 ustawy. Zgodnie z jej brzmieniem przez po ...

uzupełnić

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 20.11.2003 r. dotyczącym wniesienia w formie aportu przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu informuje: Nie podlegają pod przepisy ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i ...

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (wpływ 1.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje: Ustawie z dnia 8.01.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie podlegają czynności, których przedmiotem nie są towary oraz ...

Stawka VAT przy sprzedaży urządzeń do okrętów wojennych.

W związku z pismem Strony z dnia r. (z datą wpływu do tut. Urzędu) w sprawie interpretacji przepisów o VAT tut. Organ, zgodnie z uregulowaniem zawartym w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia; Uregulowanie zawarte w § 61 pkt 8 rozporządzenia Min. Fin. z dnia 22.03.2002 r.w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat ...

Czy sprzedaż powierzchni w czasopismach i gazetach należy traktować jako sprzedaż towaru?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie w oparciu o art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie zawarte w piśmie z dn. 19.01.2004 r. (znak: II US-II/443/2/2004) będące odpowiedzią na zapytanie w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, g ...

1. Czy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT: - odpłatność za internat - najem pomieszczeń mieszkalnych oraz najem sali gimnastycznej i auli do prowadzenia zajęć dydaktycznych - wsparcie finansowe na festiwale, projekty dydaktyczne - wpływy darowizn od sponsorów - noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym - odpłatność rodziców na rzecz szkoły?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2003r. (data wpływu 04.09.2003r.) w którym zwraca się z zapytaniem odnośnie interpretacji przepisów podatkowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żarach, stosownie do art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.), informuje: Z ww. pisma wynika, iż szkoła otrzymuje wsparcie finansowe oraz darowizy rzeczowe od sponsorów, doko ...

Czy podlega opodatkowaniu VAT-em sprzedaż w trybie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) nieruchomości na rzecz wieloletniego dzierżawcy, który zabudował ja na podstawie pozwolenia na budowę. Budynek został wzniesiony ze środków własnych dzierżawcy. W związku z powyższym na poczet ceny zostana zaliczone pełne nakłady poniesione na wybudowanie budynku.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Podatnik wskazuje, iż przedmiotem sprzedaży jest oddany w dzierżawę grunt wraz z wybudowanym na tym gruncie ze środków własnych dzierżawcy budynkiem. Pozwolenie na budowę udzielone zostało decyzją z dnia 09.04.2001 r., zaś dzierżawca otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu decyzją z dnia 31.07.2002 r. (zdaniem Podatnika dzień ten wyznacza zarówno da ...

podanie obowiązującej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży nw. towarów, jednocześnie podając symbol statystyczny wyrobu: - zbiorników do mleka oraz części do dojarek mechanicznych przewodowych (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.53.21-30), - dojarek do mleka jedno i dwustanowiskowych (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.32.62.00-10), - dojarek wielostanowiskowych (symbol statystyczny wg PKWiU – 29.32.62.00-20).

W odpowiedzi na złożone dnia 08 stycznia 2004 r. żądanie (pismo z dnia 08 stycznia 2004 r.) w sprawie udzielenia w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U nr 137 poz. 926 ze zm.) sprostowane pismem z dnia 13 stycznia 2003 r. pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi nadmienia, co następuj ...

Generowanie strony w 179 ms