Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiot nieistniejący

Pismem z dnia 30 marca 2004r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Siedlcach w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących kwestiach: 1) czy sprzedaż kosztów mediów przez wynajmującego w formie oddzielnych faktur jest właściwa, 2) czy Podatnik postąpił właściwie wystawiając fakturę VAT za zużytą energię w miesiącu styczniu 2004r. w nowo powstałej spółce, 3) czy Podatnik ma prawo sprzedawać energię wg ceny brutto i czy tym samym dla kupującego jest to koszt uzyskania przychodu?

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie nie stwierdził nieprawidłowości w udzielonych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego odpowiedziach na pytanie pierwsze i trzecie. Prostuje natomiast odpowiedź na pytanie drugie. ad 1) Podstawą do wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług najmu powinna być umowa zawarta pomiędzy wynajmującym a najemcą. Jeżeli z zawartej umowy ...

Czy w przypadku zakupu towarów handlowych od podmiotu, który okazał nie podmiotem fikcyjnym, na który wystawiona była faktura VAT, winna ona być wyksięgowana z podatkowej księgi przychodów i rozchodów, i z remanentu na koniec roku oraz czy koszty zakupu towarów powinny być pomniejszone o wartość naetto z faktury? A jeżeli nie, to czy nieodliczony VAT stanowi koszt uzyskania przychodu?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św., działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r.), po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 16.11.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione we wn ...

W stanie prawnym obowiązującym w październiku 2002r. brak było podstaw do stosowania w odniesieniu do sprzedaży opodatkowanej zasad procentowego udziału wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sopocie decyzją z dnia 18 sierpnia 2004 r. określił A., sp. z o. o. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za sierpień 2003 r. oraz ustalił dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W uzasadnieniu decyzji wskazano nieprawidłowości, które skutkowały odmiennym określeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Ustalono, że w rejestrze zakupów za sierpień 2003 r. A., sp. ...

Użyty w przepisie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zwrot "części" obejmuje zarówno części jako składowe do środków transportu morskiego i rybołówstwa morskiego, jak i części zamienne do urządzeń ainstalowanych na wymienionych jednostkach pływających.

Pismem z dnia 31 stycznia 2005 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2005 roku, pani Bożena B. zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania 0% stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o p ...

Decyzja, adresowana (skierowana) w dacie jej wydania do podmiotu nieistniejącego (wykreślonego z KRS) stanowi skierowanie tej decyzji do podmiotu nie będącego stroną w sprawie i stanowi przesłankę stwierdzenia nieważności. Nie ma znaczenia okoliczność, iż organ podatkowy w momencie wydania decyzji nie miał informacji o wykreśleniu podmiotu z KRS.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 8 maja 2007 r., sygn. akt I SA/Bk 100/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu skargi P. w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 21 listopada 2006 r., Nr PPI/4407-106/PJ/06 w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad 2004 r. stwierdził nieważność skarżonej decyzji, stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykon ...

1) Sąd I instancji w zaskarżonym wyroku nie dopuścił się takich naruszeń prawa, które miały wpływ na wynik sprawy, bowiem w skardze kasacyjnej należy wykazać zarówno fakt naruszenia przepisów procesowych, jak i uprawdopodobnić istnienie owego potencjalnego związku. Sąd kasacyjny związany granicami skargi kasacyjnej dokonując oceny zasadności zawartych w niej zarzutów nie może domyślać się, jakie konkretnie dowody zdaniem skarżących zostały pominięte oraz do wykazania, jakich okoliczności faktycznych miałyby one służyć. 2) Zagadnienie wstępne dotyczy sytuacji, kiedy rozstrzygnięcie merytoryczne sprawy będącej przedmiotem postępowania uzależnione jest od wcześniejszego rozstrzygnięcia zagadnienia materialnoprawnego, które z istoty swej należy do kompetencji innego organu administracyjnego lub sądu i nie było wcześniej prawomocnie przesądzone. 3) Postępowania dotyczące podatku dochodowego wsporników spółki cywilnej i postępowanie w sprawie określania spółce cywilnej wielkości podatku od towarów i usług są odrębnymi postępowaniami i w każdym z nich organ podatkowy dokonuje odrębnych ustaleń zmierzających do określenia wielkości przychodu lub obrotu. 4) Zgodnie z treścią art. 141 § 4 p.p.s.a. - sąd ma obowiązek takiego uzasadnienia wyroku, by zawierało zwięzłe przedstawienie stanu sprawy, zarzutów podniesionych w skardze, stanowisko pozostałych stron, podstawę prawną rozstrzygnięcia oraz jej wyjaśnienie. W istocie zarzucana sądowi I instancji nieprawidłowość uzasadnienia polega na rozstrzygnięciu niezgodnie z oczekiwaniami skarżących, która to okoliczność nie powoduje, iż doszło do naruszenia wyżej cyt. przepisu.

Wyrokiem z dnia 19 grudnia 2007 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Katarzyny i Marka K... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2007 r. określającą podatnikom wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 rok. Powyższy wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym ustalonym przez organy podatkowe i przyjętym przez S ...

Czy należność wynikającą z faktury Spółka może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów w związku z tym, iż należność ta nigdy nie będzie uregulowana?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 71 ms