Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hodowla ryb

Czy podjęta pozarolnicza działalność gospodarcza w zakresie hodowli ryb tropikalnych podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych według stawki 3% na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. c) ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z 2000 r.).

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje, że na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 02 marca 2004 r. podatniczka podjęła działalność gospodarczą w zakresie hodowli ryb tropikalnych. Urząd Statystyczny w zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym REGON sklasyfikował w/w działalność pod kodem PKD wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 01.25 Z - chów i hodowla zwi ...

Czy zryczałtowanym podatkiem dochodowym opodatkowana jest sprzedaż ryb z własnej hodowli, jak również sprzedaż ryb przetworzonych sposobem przemysłowym?

Z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego wynika, że podatnik prowadzi Gospodarstwo Rybackie. Podatnik zamierza od miesiąca lipca 2005 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie handlu i przetwórstwa ryb i innych organizmów wodnych. W powyższej działalności podatnik będzie sprzedawał ryby pochodzące z własnej hodowli, jak również nabyte od innych dostawców. Ponadto będzie sprzedawał ry ...

Czy dochody uzyskane z hodowli suma afrykańskiego są dochodami z działalności gospodarczej?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 maja 2005r.o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie hodowli ryb prowadzonej w basenach foliowych ustawionych w pomieszczeniach trwającej średnio ...

Czy opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega sprzedaż ryb z własnej hodowli, jak i sprzedaż ryb (z własnej hodowli) przerobionych sposobem przemysłowym ?

Wnioskiem z dnia 13.06.2005 roku podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pile o udzielenie w trybie art.14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w jego indywidualnej sprawie dotyczącej następującego sta ...

Rejestracja dzialalnosci gospodarczej przez rolnika zajmującego się hodowlą ryb.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 02.10.2005 r. (złożonym w US-04.10.2005 r., uzupełnionym -02.11.2005 r.) w przedmiocie: uznania - sprzedaży ryb pochodzących z własnej hodowli po ich uprzednim u ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy dochody z hodowli ryb (sumy afrykańskie) winny być zliczone do dochodów z działów specjalnych producji rolnej i odlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.09.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 10.10.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 2 pkt 11, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn.zm.), postanawiam: -zmienić z urzędu ...

dotyczyło miejsca opodatkowania świadczonych na terenie Szwecji usług związanych z hodowlą ryb w akwenach śródlądowych

DECYZJA Na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w związu z art. 2 pkt 11, art. 5 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 15 ust. 1 i ust. 2, art. 27 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 lit. „d” ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 z późn.zm.), postanawiam: -zmienić z urzędu pos ...

W jaki sposób należy określić wartość przychodu z działalności pozarolniczej w związku z niespełnieniem warunku, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), - po rozpatrzeniu wniosku Gospodarstwa „X” Sp. z o. o. z dnia 09.03.2007r. (data wpływu 12.03.2007r.), uzupełnionego w dniu 18.04.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkow ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik jest rolnikiem i od Agencji Nieruchomości Rolnych dzierżawi staw, w którym hoduje ryby. W związku z powyższym czy sprzedaż powyższych ryb podlega zarejestrowaniu oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zdaniem podatnika tego typu sprzedaż jest sprzedażą produktu rolnego przez rolnika i nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu ...

Generowanie strony w 4 ms