Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: działalność socjalna

Związek zawodowy wnosi o udzielenie informacji: czy w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego dla pracowników i ich rodzin jest organizacją pożytku publicznego – w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, czy dochód uzyskany z tytułu prowadzenia i utrzymania tego ośrodka jest przedmiotowo zwolniony od podatku dochodowego, czy też stanowi dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na pismo Jednostki z dnia 14.05.2004 r. (bez znaku) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew, na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej: W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) działalnością p ...

Podatnik prowadzący dzialalność gospodarczą zakupił łódź wiosłową celem udostępnienia jej pracownikom jako sprzęt rekreacyjny. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy powyższy wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 02.02.2004 r. (data wpływu 04.03.2004 r.) o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu zakupu łodzi wiosłowej jako sprzętu rekreacyjnego udostępnianego pracownikom - Naczelnik Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyj ...

Spółka nie ma obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Czy dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku nieletnich dzieci pracowników jest kosztem uzyskania przychodu Spółki .

Organ podatkowy odpowiadając w trybie art. 14a ustawy z dnia 02.07.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), informuje, że: zgodnie z przepisem, art. 15 ust 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54 poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu z ...

dotaczy działalności socjalnej, zużycia towarów na cele reprezentacji i reklamy

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004 r. (znak: GK/24/2004, z datą wpływu 5.05.2004 r.), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: 1. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm ...

Spółka prowadzi działalność socjalną finansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z własnych środków finansowych. Działalność ta polega na finansowaniu dla pracowników możliwości korzystania z zajęć sportowych (aerobik, basen, tenis), finansowaniu imprez oraz paczek okolicznościowych (paczki świąteczne dla dzieci pracowników). Niektóre z tych wydatków są w całości finansowane ze środków ZFŚS, a niektóre podlegają częściowej odpłatności. Występują również wydatki na cele socjalne finansowane ze środków własnych Spółki. W przedmiotowej sprawie wątpliwości podatnika dotyczą opodatkowania czynności przekazania pracownikom towarów lub świadczenia usług, które to towary lub usługi zostały nabyte od podmiotów zwolnionych z opodatkowania podatkiem od towarów i usług bądź też są zwolnione przedmiotowo a w szczególności: - czy nieodpłatne przekazanie tych towarów lub świadczenie tych usług na potrzeby pracowników stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu? - jaka podstawa opodatkowania powinna być przyjęta w sytuacji gdy dostawa towarów bądź świadczenie usług w takiej sytuacji podlega częściowej odpłatności?

Zgodnie ze wskazanym przez Spółkę przepisem art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez dostawę towarów, o której mowa w cytowanym art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, rozumie się – stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy – przeniesienie prawa do rozporządz ...


Czy powinno naliczać się podatek od towarów i usług od kwot wpłaconych przez pracowników, w sytuacji, gdy pracodawca zorganizował wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych biuro turystyczne, które zorganizowało wycieczkę wystawiło fakturę VAT marża, a częściową odpłatność za imprezę ponieśli pracownicy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie udziela odpowiedzi na zapytanie jednostki z dnia 6.10.2004 r. (data wpływu 8.10.2004 r.) dotyczące stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług: Jednostka zorganizowała wycieczkę dla pracowników sfinansowaną z ...


Czy udzielone i wypłacone pracownikom pożyczki z ZFŚS podlegają regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług ?

Jak wynika z wniosku podatnik udziela swoim pracownikom oprocentowanych pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Odsetki naliczane są w miesiącu następnym po udzieleniu pożyczki i księgowane są na zwiększenie funduszu socjalnego. W związku z powyższym zapytanie podatnika brzmi: czy udzielone i wypłacone pożyczki z ZFŚS podlegają regulacjom ustawy o VAT? Zdaniem podatnika nie podlegają ...

Czy wydatki sfinansowane ze środków funduszu socjalnego i obciążające działalność socjalną pracodawcy powodują obowiązek naliczania należnego podatku VAT z tyt. świadczenia na rzecz pracowników zgodnie z art. 7 i 8 ustawy o VAT?

Działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2, art. 88 ust. 1 pkt 2, art. 90, art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ...

Generowanie strony w 35 ms