Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: brak

Czy przysługuje prawo odliczenia podatku naliczonego przy zakupie paliwa do zakupionego w miesiącu kwietniu 2003 r. używanego samochodu ciężarowego – chłodni, o dopuszczalnej ładowności 6210 kg, nie posiadającego świadectwa homologacji, czy tzw. karta pojazdu spełnia wymogi świadectwa homologacji w celu odliczenia podatku od towarów i usług ? Moim zdaniem, mimo, iż samochód ten nie posiada świadectwa homologacji, z uwagi na dopuszczalną ładowność mam prawo do odliczenia podatku VAT przy zakupie paliwa.

W trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 14 maja 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rawie Mazowieckiej udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535): Załączona do zapytania kserokopia karty p ...

Jak należy interpretować przepisy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 77 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dotyczące zwolnienia z opodatkowania wypłaconych strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważników pieniężnych za brak kwatery?

Przepisy dotyczące równoważnika pieniężnego za brak kwatery przysługującego strażakowi Państwowej Straży Pożarnej zawarte zostały w ustawie z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10.01.1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Str ...

Stan faktyczny: Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób w komunikacji międzymiastowej. Jest upoważnione do kontroli dokumentów przewozu osób czyli tzw. biletów.W stosunku do podróżnych, którzy nie wykupili biletu uprawniającego do korzystania z usługi przewozowej oprócz właściwej należności za usługę przewozową pobierana jest opłata dodatkowa, która ma charakter sankcji finansowej, zgodnie z art. 33 a ustawy z dnia 15.11.1984 r. " Prawo przewozowe" i Rozporządzenia MT i GM z dnia 09.04.1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy. Ponieważ kwoty opłaty dodatkowej są wysokie, bardzo często podróżny nie uiszcza natychmiastowo opłaty dodatkowej, ale kontrolujący wystawia mu dokument zobowiązujący do uiszczenia tej opłaty. Podróżny wpłaca wtedy opłatę sanacyjną na konto Przedsiębiorstwa lub bezpośrednio do kasy firmy, a bardzo często są to kwoty trudne do wyegzekwowania. Pytanie: Na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej Państwowe Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. Czy kwota opłaty dodatkowej staje się przychodem podatkowym w momencie wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty, czy kasowo w momencie wpływu pieniędzy do firmy? 2. Czy kwota opłaty dodatkowej podlega opodatkowaniu podatkiem V AT wg ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ? Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania i wgjakiej stawki podatkowej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.11.2004 r. (data wpływu do Urzędu 16.11.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usł ...

Czy nadwyżka podatku naliczonego, będąca wynikiem korekty rocznej, może być wykazana do zwrotu pomimo braku obrotu w styczniu i prawdopodobnie w kolejnych miesiącach?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 25.02.2005 r., który wpłynął w dniu 25.02.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej wykazania do zwrotu podatku na ...

Możliwość odliczenia kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzednich okresów rozliczeniowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu art. spożywczymi, warzywami, owocami, wyrobami garmażeryjnymi. Ostatnia sprzedaż wystąpiła u Strony w deklaracji za grudzień 2001 r. W rozliczeniu za ten miesiąc powstała kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny miesiąc. W okresie od stycznia 2002 r. do stycz ...

Czy w związku ze zwrotem nieruchomości wcześniej wywłaszczonej, spadkobiercy po tym zmarłym winni uiścić podatek od spadku? Jeżeli tak, to co jest przedmiotem opodatkowania: nieruchomość rolna, nieruchomość budowlana czy roszczenie o zwrot którejś z tych nieruchomości?Jeżeli przedmiotem opodatkowania jest roszczenie o zwrot nieruchomości, to jak powinna być określona wartość tego prawa skoro jest ono niezbywalne (art.136 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa(jedn.tekst z dnia 4 stycznia 2005 roku Dz.U.nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku P.............. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn zwrotu wcześniej wywłaszczonej nieruchomości N ...

Dotyczy braku obowiązku zgłoszenia zaprzestania działaności organowi podatkowemu.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. nr 8 poz. 60) w związku ze złożonym przez xxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxx Spółkę Cywilną xxxxx NIP xxx-xx-xx-7xxx w dniu 3 marca 2005 roku wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego braku obowiązku zgło ...


Czy w przedmiotowym przypadku przedmiotową dostawę uznać można za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów i zastosować stawkę VAT 0% do faktur sprzedaży w sytuacji kiedy brakuje dokumentów przewozowych?

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka w miesiącu grudniu 2004r. dokonano w wewnatrzwspólnotowej dostawy towarów do firmy z Niemiec drogą kolejową. Po otrzymaniu potwierdzonej kopii faktury oraz listu przewozowego CIM 1 dla tej dostawy zastosowano stawkę VAT 0%. W miesiącu marcu 2005r. dla firmy niemieckiej wystawiono faktury korygujące na część wyżej opisanej dostawy z gru ...

Czy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski i osiągający przychody z tytułu pracy świadczonej na terytorium Libii ma obowiązek składania w Polsce rocznego zeznania podatkowego i opodatkowania tych dochodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (jednolity tekst. Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pana , o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: Czy uzyskując dochody z pracy najemnej w Libii podatnik ma obowiązek składania rocznego zezna ...

Generowanie strony w 37 ms