Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: szkoda materialna

Czy dokonany przez zakład górniczy - na podatawie zawartej ugody - zwrot nakładów poniesionych przez podatniczkę na wykonanie dodatkowych umocnień fundamentu pawilonu mieszkalno - usługowego podlega opodatkowaniu?

W oparciu o okoliczności zaprezentowane we wniosku i wynikające z dołączonego do wniosku załącznika, ustalono następujący stan faktyczny: Podatniczka prowadzi budowę pawilonu mieszkalno - usługowego w Lubinie. W związku z występującymi szkodami górniczymi - zgodnie z obowiązującymi na tych terenach wymogami - konieczne jest wykonanie dodatkowych umocnień fundamentów. Umocnienia te podatniczka wyko ...

Czy otrzymane odszkodowanie Podatnik powinien wykazać jako przychód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Podatnik - prowadzący na własne nazwisko działalność gospodarczą w zakresie transportu, z której przychody opodatkowuje ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – wykorzystuje w tej działalności samochód ciężarowy stanowiący środek trwały firmy. Samochód ten uległ wypadkowi. Z tytułu powstałej szkody Podatnik otrzymał odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej. Ocena prawa stanu faktycznego: Zgodn ...

Podatek od towarów i usług

Ad. 1. W miesiącu maju br. Spółka otrzymała faktury od swoich zagranicznych kontrahentów dotyczące wykonania usług poza granicami kraju w okresie do 30 kwietnia br. W okresie tym tego typu usługi nie podlegały w ogóle przepisom ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr. 11, poz. 50 ze zm.). W piśmie z dnia 24 czerwca 2004 r. nr ...

Czy odszkodowanie wypłacone z tytułu szkód w uprawach rolnych i drzewostanie (na gruncie nie będącym gospodarstwem rolnym) powstałych w wyniku budowy gazociągu – korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2004 r. (wpływ 4.11.04 r.), uzupełnione pismem z dnia 15 listopada 2004 r. (wpływ 16.11.04 r.), dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zw ...

I. Odszkodowania za uszkodzenie linii podczas prac ziemnych i naprawę linii zerwanych podczas wycinki drzew Stan faktyczny: W wyniku prowadzonych różnych prac ziemnych niejednokrotnie dochodzi do uszkodzenia przewodów elektrycznych, które znajdują się w ziemi. O zaistniałym zdarzeniu zostajemy natychmiast powiadomieni. Usuwamy (naprawiamy) uszkodzenie, aby ograniczyć czas braku dostaw energii elektrycznej. Podobne sytuacje mają miejsce podczas wycinki drzew, kiedy to często wycinane drzewa zrywają linię elektryczną. Również w tym wypadku w możliwie krótkim czasie usuwamy szkodę. Na okoliczność szkody zawsze sporządzany jest przez służby techniczne naszej Spółki protokół. Sprawcy szkody, gdy są nam znani również podpisują protokół. Po dokonaniu naprawy, Spółka obciąża sprawcę szkody kosztami jej usunięcia. Wielkość szkody ustalana jest w oparciu o koszty dotyczą one pracy ludzi sprzętu oraz wydatki poniesione na rzecz podmiotów obcych.Między sprawcą szkody a Spółką nie występuje żaden związek prawny w formie umowy cywilnoprawnej w zakresie usunięcia skutków szkody (z wyjątkiem protokołu podpisanego przez obie strony, gdy znany jest sprawca szkody). Spółka często dochodzi także odszkodowań w drodze sądowej, wyliczonego na bazie poniesionych kosztów wykonanych prac. Pytanie: Czy w świetle uregulowań ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku otrzymania od sprawcy odszkodowania za poniesione straty występuje obowiązek naliczenia podatku od towarów i usług? II. Paliwo do samochodów Stan faktyczny: Spółka dysponuje dużym i niejednokrotnie starym taborem samochodowym. Samochody te nabywano w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie mają one świadectwa homologacji. Dotychczas pod rządami ustawy o VAT obowiązującej do 30.04.2004 roku były bezspornie samochodami ciężarowymi (takich samochodów w Firmie jest 118 szt.). Ponadto dysponujemy samochodami, które mają niekompletną homologację (bez określonej dopuszczalnej ładowności lub ilości miejsc). Pytanie: W związku opublikowanymi 15.11.2004 w Rzeczpospolitej wydanie 140/267 (6950) pismami: departamentu Podatków Pośrednich Ministerstwa Finansów kierowane do wszystkich izb skarbowych i Ministra Finansów z 14 maja 2004r. (pP3-812-39212004/JŁ/1585 PP) w sprawie rozliczenia V AT naliczonego z ciągnikami siodłowy~ ponownie zwracamy się zapytaniem - czy Spółka ma prawo obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu paliwa do samochodów, które nie posiadają świadectwa homologacji, lub homologacja nie zawiera dopuszczalnej ładowności czy też ilości miejsc. Prosimy o potwierdzenie, czy od paliw kupowanych do samochodów wypisanych w załączniku (wykazie samochodów użytkowanych przez Spółkę), będących zdaniem Spółki, bezspornie samochodami ciężarowymi, przysługuje odliczenie podatku naliczonego. Jeżeli tak, to czy Spółka ma prawo dokonać korekty od maja b.r. (od zmiany przepisów) z tytułu nie odliczonego podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki na nabycie paliw do w/w samochodów?

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.12.2004 r. o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: Ad. 1 Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają – zgodnie z art. 5 ...

Czy świadczenie pieniężne otrzymane od organizacji międzynarodowej (IOM), wypłacane osobom, które doznały szkód majątkowych na skutek prześladowań na tle rasowym, reżimu narodowo-socjalistycznego przy istotnym, bezpośrednim i sprawczym udziale przedsiębiorstw niemieckich, jest wolne od podatku dochodowego?

Z przytoczonego przez podatniczkę stanu faktycznego wynika, iż jej rodzice, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, zamieszkiwali w początkowych latach XX wieku na terytorium Niemiec. W roku 1914 miała miejsce katastrofa kolejowa, w której poszkodowanym został między innymi ojciec podatniczki. Wypadek ów spowodował ciężkie obrażenia ciała, w wyniku których poszkodowany został pozbawiony możliwości zar ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela (PZU) za straty wywołane pożarem pomieszczeń magazynowych wynajmowanych przez podatniczkę spółce?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wynajmowała pomieszczenia magazynowe. Do kosztów uzyskania przychodu zalicza kwoty amortyzacji wskazanych lokali. Na skutek pożaru, wynajmowane pomieszczenia magazynowe uległy zniszczeniu, a wynajmująca otrzymała z tego tytułu odszkodowanie od ubezpieczyciela. Wnioskodawczyni nie prowadzi działalności gospodarczej, związanej z wynajmow ...

Czy świadczenie z tytułu prześladowań przez nazistowskie Niemcy w okresie Drugiej Wojny Światowej uzyskane przez Wnioskodawczynię na podstawie Decyzji z dnia 13 stycznia 2004 r. wydanej przez Komisję do Spraw Roszczeń Majątkowych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdza, iż stanowisko przedstawione we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego z dnia 15.02.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 16.02.2 ...

dotyczy opodatkowania umorzonej spłaty należności stanowiącą równowartość wyrządzonej przez pracownika szkody w zakładzie pracy

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku P ...


Generowanie strony w 5 ms