Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: deputaty

Spółdzielnia wydaje deputaty w naturze (chleb) pracownikom zakładów piekraskich. Od przekazywanych deputatów nalicza podatek VAT. Zdaniem Jednostki wydanie deputatów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż regulowane jest przepisami prawa pracy a więc ma charakter obligatoryjny. Wyjaśnia, że sam fakt realizowania powyższych świadczeń nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy lecz z układu zbiorowego pracy stanowiącego w Spółdzielni podstawę do naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Podatnik pyta, czy wydawanie deputatów pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2004r., uzupełnionym 10 maja 2004r. Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych pracownikom deputatów. Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Piotrkowie Tryb. inf ...

Czy drewno wydane na potrzeby własne, służące prowadzonej działalności gospodarczej tj.: do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków oraz deputaty opałowe wydawane pracownikom są opodatkowane podatkiem VAT ?

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że przeznacza on własne produkty ( drewno ) na: 1. potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, tj. do grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną, drewno do opalania pokoju gościnnego , drewno służące do pokrycia dachu, remontu budynków, 2. potrzeby osobiste zatrudnionych pracowników w postaci deputatu opałowego wydawanego w naturze n ...

Z opisanego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że wydaje on swoim pracownikom drewno jako deputat opałowy przyznany Układem Zbiorowym Pracy. Świadczenie to stanowi składnik wynagrodzenia, od którego liczy się podatek dochodowy i podstawy do naliczania składki ZUS. Zdaniem podatnika jest to czynność nie podlegająca podatkowi od towarów i usług, w myśl art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT.

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie znak: Zn. K – 3324-1/04z dnia 23.07.2004r. (data wpływu 26.07.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 - ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towa ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wydanie pracownikom nieodpłatnie drewna opałowego tzw. deputatu opałowego, zgodnie z postanowieniem Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się m.in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym by ...

Czy mam obowiązek opodatkowania deputatów opałowych dla pracowników i drewna zużywanego na potrzeby własne podatnika związane z prowadzoną działalnością ?

Na podstawie art. 14a, 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skarżysku Kam. informuje: Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) przez dostawę towarów rozumie się m. in. przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na ...

Czy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega wydanie pracownikom przez Nadleśnictwo drewna opałowego tzw. deputatu opałowego, przeznaczonego do ogrzewania mieszkań?

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2004 roku, dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczytnie w piśmie z dnia 18 sierpnia 2004 r., znak: USVIII/443-53/04. Z przedstawionego stanu faktyczne ...

Ad.1 Podatnik zapytuje czy wydanie deputatu opałowego pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zdaniem Podatnika, wydanie deputatu opałowego pracownikom nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z art. 15 ust. 3 ustawy VAT. Podatnik podkreśla, że na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 z późn. zm.) wartość deputatu stanowi dochód pracownika od którego obliczany jest podatek i składki ZUS. Zatem, w ocenie Podatnika, przychód z tego tytułu jest przychodem ze stosunku pracy i nie jest zaliczany do działalności gospodarczej wykonywanej osobiście. Ad.2 Podatnik zapytuje czy podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z wykonywaniem zadań sfinansowanych dotacjami budżetowymi podlega odliczeniu. Zdaniem Podatnika, w świetle art. 29 ust. 1 ustawy o VAT dotacje te nie są związane z dostawą lub świadczeniem usług zatem nie stanowią podstawy opodatkowania VAT. W ocenie Podatnika, podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z wykonywaniem zadań sfinansowanych dotacjami budżetowymi podlega odliczeniu na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, ponieważ towary te i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Na poparcie swojego stanowiska Podatnik podkreśla, że produktem końcowym działalności Nadleśnictwa jest drewno. Otrzymana dotacja finansuje część programu rządowego pt. zwiększenie lesistości kraju i nie wpływa na ceny produktu końcowego. Brak możliwości odliczania podatku naliczonego od zakupionych towarów i usług, w ocenie Podatnika, byłby sprzeczny z zasadą neutralności zawartej w art. 17 VI Dyrektywy.

Stan faktyczny: 1. Zgodnie z Ponadzakładowym Układem Pracy pracownikom zatrudnionym w lasach państwowych przysługuje deputat opałowy w naturze lub ekwiwalent pieniężny. Na tej podstawie Nadleśnictwo wydaje pracownikom deputat opałowy (drewno opałowe). Drewno stanowi produkt wytwarzany przez Nadleśnictwo. 2. Nadleśnictwo otrzymuje, na podstawie art. 54 ustawy o lasach, z budżetu dotacje na zadania ...

Czy wydanie drewna opałowego pracownikom jako deputat opałowy stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie, działając na podstawie art. 216 oraz 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 października 2005 r. (data wpływu - 21 października 2005 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Czy wydatki poniesione przez Elektrownie Wodne Sp. z o.o. na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego na rzecz emerytów i rencistów, na podstawie art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów dla spółki ?

Zgodnie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji ...

Czy dla potrzeb ustalenia przychodu pracownikom z tytułu otrzymanego deputatu opałowego w naturze należy przyjąć średnią cenę 1 mp drewna opałowego sosnowego ustalonego przez Lasy Państwowe w grudniu roku poprzedniego, taką jaką stosuje się przy wypłacie ekwiwalentu, czy cenę sprzedaży 1 mp drewna opałowego stosowaną w Nadleśnictwie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 14 ms