Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: polowania

Wątpliwości związane ze stosowaniem właściwej stawki podatkowej dla usług świadczonych w zakresie organizacji polowań, zapewnienia wyżywienia oraz zakwaterowania i ewentualnej odsprzedaży zdobytych przez myśliwych trofeów.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białogardzie, na pisemne zapytanie z dnia 13.05.2004r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że świadczy usługi, które polegają na ...

W złożonym zapytaniu zwraca się Pan z prośbą o wyjaśnienie nw. wątpliwości: 1) czy dla Pana jako organizatora imprezy podstawą opodatkowania jest kwota marży, czy zasady ogólne? 2) Czy tłumacz zatrudniony na umowę zlecenia pomniejsza marżę? 3) Jaką stawką opodatkować usługi organizacji polowań na terenie Rosji i Białorusi (poza terytorium Wspólnoty)? 4) Jaki dokument powinien Pan wystawić dla nabywcy swojej usługi, tj. myśliwego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na organizowaniu polowań w kraju i za granicą (Rosja, Białoruś) dla klientów krajowych i zagranicznych. Przy świadczeniu usług korzysta Pan z usług koła łowieckiego, restauracji, hotelu oraz ubezpieczyciela oraz wykonuje własną usługę transportową i zakwaterowania. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach ...

1. Czy organizacja polowań po dniu 01.05.2004 r. zaliczana jest do usług turystycznych? 2. Jaką stawką należy opodatkować po 01.05.2004 r. usługi turystyczne? 3. Jak ma wyglądać faktura dotycząca usług turystycznych wystawiana po 01.05.2004 r. 4. Jak opodatkowane będą po 01.05.2004 r. usługi związane z łowiectwem?

Do zakwalifikowania usług (wg PKWiU) obowiązany jest odpowiednio usługodawca, a jeżeli ma wątpliwości co do prawidłowości stosowania klasyfikacji winien zwrócić się do właściwego organu jakim jest Urząd Statystyczny w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych (ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź). Organy podatkowe nie posiadają bowiem uprawnień do dokonywania takich klasyfikacji i mogą udz ...

Jaka jest stawka podatku VAT dla usług związany z organizacją polowań?

Na podstawie art. 14 a § 1, 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa w związku z wnioskiem z 07 maja 2004r. oraz pisma uzupełniającego z 26.05.br i 16.06.2004 (data wpływu 21 bm.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: z treści wniosku wynika, że Koło Łowieckie udostępnia myśliwym dewizowym na podstawie umowy z ...


Dotyczy stawki podatku VAT na dostawę trofeów myśliwskich oraz usług żywienia i zakwaterowania myśliwych dewizowych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), odpowiadając na pismo z dnia 15 czerwca 2004 r. (data wpływu do organu podatkowego 23 czerwca 2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 22 czerwca 2004 r. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny: Jednostka dokonuje dostaw trofeów myśliwskich (poroża, skóry, ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem VAT usług zakwaterowania i gastronomicznych sprzedawanych we własnych ośrodkach.

Na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2004 r., w sprawie udzielenia informacji odnośnie sposobu przeliczania kwot na fakturach wystawionych w obcych walutach i określenia podstawy opodatkowania dla podatników opodatkowanych na zasadach VAT - marża, Naczelnik Urzędu Skarbowe ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane sa usługi udostępniania obwodów łowieckich, opłaty za odstrzał i wartość trofeów myśliwskich?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2004r (otrzymano 08.11.2004r), zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie o stawki podatku VAT na usługi udostępniania obwodów łowieckich (polowania dewizowe dla myśliwych zagranicznych), opłaty za odstrzał i wartość trofeów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie działając w oparciu o przepis art.14 ...

Podatnik wystąpił z zapytaniem o właściwą stawkę podatku od towarów i usług przy dostawie trofeów myśliwskich z polowań dewizowych.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje poprzez koncesjonowane podmioty krajowe polowania dla zagranicznych myśliwych zwane polowaniami dewizowymi. W skład polowań dewizowych wchodzą czynności takie jak: 1. przygotowanie łowiska, wzmożone podkarmianie zwierząt, przygotowanie stanowisk, i ambon w zależności od sposobu po ...

Zapytanie dotyczy stawki podatku od towarów i usług przy organizacji polowań, na usługi dodatkowe - trofea i odstrzały, wyżywienie dla zakwaterowanych myśliwych oraz usługi tłumacza.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 24.02.2005 r., który wpłynął w dniu 28.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 13 ms