Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zużycie własne

Jak należy opodatkować podatkiem VAT czynności urzędowe, od których pobierane są opłaty administracyjnne lub opłata skarbowa? Jaką stawką podatku VAT opodatkowana jest opłata targowa? Czy spożycie artykułów spożywczych na posiedzeniach komisji lub sesji przez radnych lub sołtysów jest opodatkowane podatkiem VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 7 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy usługi w zakresie administracji publicznej, są zwolnione od podatku VAT. W świetle ...

Czy podlega opodatkowaniu wydawanie przez Podatnika produktów spożywczych na rzecz pracowników?

Stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 27.05.2004 r. w sprawie zapytania dotyczącego przekazywania przez podatnika towarów na potrzeby zatrudnionych przez niego pracowników, stwierdza co następuje: Przekazanie lub zużycie przez podatnika towarów ...

Podatnik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego odliczania podatku VAT, oraz naliczania podatku VAT z rachunku wewnętrznego od zakupów z przeznaczeniem do konsumpcji w miejscu pracy przez pracowników Spółki

W przedmiotowym piśmie, Podatnik zwraca się z prośbą o zajęcie stanowiska dotyczącego odliczania podatku VAT, oraz naliczania podatku VAT z rachunku wewnętrznego od zakupów dokonywanych w ilościach: –herbaty – 3 szt., wartość brutto – ok 20,00 –kawy – 6 szt., wartość brutto- ok. 50,00 –cukier – 2 szt., wartość brutto – ok.. 10,00 –śmietanka – 4 opk., wartość brutto – 10,00 –woda napoje – 5 do 10 s ...

Czy przekazanie napojów do zużycia przez pracowników w biurze podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w przedmiotowym piśmie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka zużywa napoje, takie jak np. kawa herbata , woda mineralna, w celu konsumpcji przez pracowników Spółki w jej biurze. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i ...

Czy przekazanie przez spółkę produktów spożywczych podczas organizowanych spotkań z klientami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w przedmiotowym piśmie wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje ona spotkania z klientami, w trakcie których osoby oraz prowadzący spotkania pracownicy Spółki konsumują produkty spożywcze - dochodzi do ich zużycia, na cele związane z prowadzonym przez Spółkę przedsiębiorstwem. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 mar ...

Czy podatnik ma prawo wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą nieodpłatne zużycie towarów i naliczyć VAT z tytułu przekazania części paliwa do samochodów osobowych, czy musi skorygować podatek naliczony bezpośrednio w deklaracji VAT-7?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art.14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając jego stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12.08 ...

Czy zużyte w trakcie narady artykuły spożywcze są towarami przekazanymi na ich cele osobiste i czy istnieje obowiązek sporządzenia faktury wewnętrznej?

We wniosku podano, że na naradach poświęconych zagadnieniom związanym z funkcjonowaniem Spółki do dyspozycji uczestników narady w czasie jej trwania są napoje (woda mineralna, kawa, herbata itp.) czasami paluszki i ciasteczka. W opinii Spółki zużycie artykułów spożywczych postawionych do dyspozycji pracowników w trakcie narad nie stanowi przekazania na cele osobiste pracowników, gdyż obecność prac ...

Podatniczka pyta czy należy odprowadzać podatek VAT od towarów, które zostały zużyte na własne potrzeby, na przykład potrzeby konsumpcyjne? Wnioskodawca nadmienia, iż jest rolnikiem rozliczającym się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, od 02.01.2006 r. jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów na ...

Czy wyprodukowane z własnego surowca i zużyte we własnym gospodarstwie bio-paliwo podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług i w jakiej stawce?

POSTANOWIENIE Na podstawie : art.14 a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz.U.Nr. 8, poz. 60 z 2005r z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 27.09.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług bio-paliwa wyprodukowanego z własnego surowca ...

Pytanie: Czy obowiązek podatkowy powstanie z dniem wykonania czynności podlegającej opodatkowaniu, którą będzie zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 9 ustawy o podatku akcyzowym?.

P O S T AN O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. z 2005 r. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), w związku z Waszym pismem z dnia 19.04.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa uznajęstanowisko zawarte w Waszym zapytaniu dotyczące zapłaty podatku akcyzowego od zuży ...

Generowanie strony w 92 ms