Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nakaz zapłaty

Czy można uznać za podatkowe koszty uzyskania przychodu odpis aktualizujący na należność, która została zasądzona sądowym nakazem zapłaty, następnie dłużnik złożył sprzeciw od nakazu kwestionując należność.

Ogólne pojęcie kosztów uzyskania przychodów osób prawnych zostało opisane w rozdziale 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym: „Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 1 ...

W jakiej dacie należy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu odsetek za zwłokę od należności, wynikających z sądowego nakazu zapłaty?

Odpowiadając na pismo znak GF/44/2004 złożone w dniu 01.07.2004 r. do Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi informuje : stosownie do art. 12 ust ...

Czy zapłata roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty będzie kosztem uzyskania przychodów, a jeżeli tak, to jakiego okresu będzie to koszt uzyskania przychodów?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 16.09.2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 06.10.2004 r) informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 1 ...

Czy istnieje obowiązek odporowadzenia podatku dochodowego od zasądzonego nakazem płatniczym lecz nie wyegzekwowanego jeszcze przez komornika sądowego zaległego wynagrodzenia ze stosunku pracy ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorlicach działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.12.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, że stan ...

Czy zasądzona kwota, stanowiąca zapłatę za wykonane prace budowlane w 2002 r., jest kwotą brutto?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze stwierdza, że stanowisko podatniczki - przedstawione we wniosku z dnia 16.01.2006 r., który wpłynął w dniu 16.01.2006 r. (uzupełniony pismem z dnia 07.03.2006 r.) o udzielenie interpretacji co do zakresu i ...

Czy strata wygenerowana na sprzedaży niezapłaconych przez klientów wierzytelności, które są przedawnione, jednakże na podstawie nakazów zapłaty w postępowaniach upominawczych wydanych przez sądy można ich dochodzić, gdyż dłużnicy nie wnieśli od tych nakazów sprzeciwów do właściwego sądu (nie podnosili tym samym zarzutu przedawnienia), jest kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika pr ...

Czy otrzymane odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu jest zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust 1 pkt. 3b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 . Nr. 51, poz. 307, ze zm.)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 4 ms