Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: konwersja wierzytelności


Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczki w sytuacji, gdy następuje konwersja tej wierzytelności na udziały oraz różnice kursowe powstałe na dzień konwersji?

Odpowiadając na wniosek Spółki z dnia 08.06.2004r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnychw przypadku konwersji, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków podatkowych, Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - ...

Czy w przypadku dokonania konwersji wierzytelności przysługującej udziałowcowi wobec Spółki na udziały w Spółce, nie dochodzi do realizacji różnic kursowych dla celów podatku dochodowego od osób prawnych?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) na pismo podatnika z dnia 04.08.2004 r. (data wpływu do tutejszego urzędu - 05.08.04 r.) informuje co następuje: Z przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, że Spółka należąca do grupy X w latach 1996- 2000 zacią ...

Wspólnikiem Wnioskującej jest osoba prawna (spółka kapitałowa) z siedzibą w Niemczech, która w 2003r. udzielała Wnioskującej pożyczek w walucie EUR (ich wartość wraz z innymi zadłużeniami nie przekracza trzykrotności kapitału zakładowego). Z uwagi na brak środków finansowych Spółka nie zapłaciła odsetek od udzielonych pożyczek. W dniu 4.08.2004r. udziałowcy podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego - spółka niemiecka dokona zamiany (konwersji) swoich wierzytelności wynikających z udzielonych pożyczek na udziały w podwyższonym kapitale Wnioskującej. Dokonano ustalenia odsetek od ww. pożyczek do dnia podjęcia uchwały oraz przeliczono ww. pożyczki według kursu średniego waluty EUR ustalonego przez NBP na dzień 4.08.2004r. Następnie ustalono różnice kursowe w stosunku do wyceny z dnia 31.12.2003r., w wyniku czego powstały dodatnie różnice kursowe. Ustalona w ten sposób kwota wraz z odsetkami została zaliczona jako wpłata niemieckiej spółki na poczet podwyższenia kapitału zakładowego. W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Podatnik wyraził następujące wątpliwości: Czy spółka niemiecka uzyskała dochód z tytułu odsetek, a zatem czy i kiedy podlega zryczałtowanemu podatkowi od przychodów z tytułu odsetek? Czy naliczone odsetki stanowią koszt uzyskania przychodów Spółki? Czy Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od pożyczek naliczone do dnia konwersji? Czy konwersję pożyczek można traktować jako wniesienie aportu przez spółkę niemiecką w innej formie niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a w związkuz tym czy spółka niemiecka musi zapłacić podatek dochodowy z kapitałów pieniężnych? Czy Wnioskująca winna dokonać ustalenia różnic kursowych między dniem otrzymania pożyczek, a dniem ich konwersji na kapitał i czy tak ustalone różnice należy zaliczyć odpowiednio do przychodów podatkowych lub do kosztów uzyskania przychodów?

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż wspólnikami Wnioskującej jest osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Polsce oraz osoba prawna (spółka kapitałowa) z siedzibą w Niemczech. Wspólnik niemiecki nie posiada oddziałów i nie jest zarejestrowanym podatnikiem na terytorium Polski. Spółka niemiecka posiada 95% udziałóww Spółce. W 2003r. niemiecki wspólnik udzielał Wnio ...

Czy w przypadku dokonania konwersji wierzytelności przysługującej udziałowcowi zagranicznemu wobec Spółki na udziały w podwyższonym kapitale Spółki dochodzi do realizacji ujemnych różnic kursowych dla celów podatkowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2005 r., który wpłynął w dniu 09.02.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odpowied ...

Czy można do kosztów uzyskania przychodów spółki akcyjnej zaliczyć przy sprzedaży udziałów wierzytelności wniesione aportem w celu objęcia tych udziałów ? Na wierzytelności składały się kwoty główne kredytów i pożyczek oraz naliczone odsetki umowne i karne.

W wyniku weryfikacji pisma Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 18.10.2004 r. Nr PD-I/423/101/04/GH wydanego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy stwierdza, co następuje: Pismem z dnia 15.06.2004 r. uzupełnionym dokumentami przesła ...

Jakie mogą wystąpić obciążenia podatkowe związane z planowanym zawarciem umowy - porozumienia (aneks do umowy pożyczki), naliczeniem odsetek skapitalizowanych w wartość pożyczek, konwersji odsetek na udziały oraz zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.05.2004 r. (data wpływu: 24.05.2004 r.) uzupełnione pismami z dnia 15.06.2004 r. (data wpływu: 16.06.2004 r.) oraz z dnia 25.06.2004 r. (data wpływu: 28.06.2004 r.) w sprawie udzie ...

Czy różnice kursowe powstałe w związku z dokonaniem konwersji wierzytelności na kapitał zakładowy - w dacie dokonania konwersji stanowią koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 1.02.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników został podwyższony kapitał zakładowy Spółki. Część nowoutworzonych udziałów w kapitale zakładowym spółki objął dotychczasowy wspólnik. Zapłata ...

dotyczy skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału spółki poprzez konwersję wierzytelności udziałowca

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Sp. z o.o.z miesiąca maja 2005r., żądającego udzielenia pisemnej interpretacji zastosowania prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych związanych z podwyższeniem kapitału spółki poprzez konwersję wierzytelności udziałowca, Naczelnik Trzeciego ...

czy odstąpienie od naliczania odsetek za okres od dnia otrzymania pożyczki dewizowej do dnia konwersji zadłużenia na kapitał zakładowy powoduje dla spółki konsekwencje podatkowe, a jeśli tak to czy podstawą naliczenia nieodpłatnych świadczeń mogą być odsetki ustalone w umowie pożyczki.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art. 14 a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz.U.z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku X Sp. z o.o. z dnia 31 maja 2005r. (data wpływu do Urzędu 15.06.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwa ...

Generowanie strony w 9 ms