Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

Czy przekształcone przedsiębiorstwo, na mocy przepisów o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, ma prawo do dokonywania odliczeń, zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur zakupu wystawionych na poprzednika prawnego? Czy pomimo sukcesji NIP powstała spółka musi dokonać nowego zgłoszenia rejestracyjnego, czy też aktualizacyjnego?

W art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukcesji praw i obowiązków w przypadku łączenia się podmiotów. W myśl tego przepisu osoba prawna powstała w wyniku łączenia: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych – wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do postanowień art. 32 i 33 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 (Dz. U. Nr 210 , poz. 2037) Spółka .......... jako przedsiębiorstwo górnicze w rozumieniu tej ustawy może : zrzec się, w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, na rzecz gminy górniczej, własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niewyko ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr. 154, poz. 792), podstawą ustalenia wysokości zaliczki na poczet wpłat z zysku jest zysk po opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągnięty w danym okresie, liczony w rachunku narastającym. Ogólne zasady określania przez osoby prawne- w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa ...

1. Czy wartość uzyskanych praw stanowi podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym w roku ich uzyskania? W ocenie Spółki uzyskane przez nią prawa nie są darowizną ani nieodpłatnym świadczeniem. Jej zdaniem uzyskanie tych praw nie rodzi w momencie ich otrzymania (ani też w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych) żadnych skutków podatkowych - skutki te wystąpią dopiero w momencie zbycia tych praw.2. Czy przychód ten należało ująć w deklaracjach podatkowych za rok 2001, za rok 2002, czy też o wartość tego przychodu należy skorygować deklaracje za lata 1992-93?

Przedsiębiorstwo państwowe otrzymało w 1979r. od miasta w zarząd na czas określony grunt wraz z budynkiem magazynowo-usługowym. Powyższą nieruchomość przedsiębiorstwo po-siadało w zarządzie także w dniu 5.12.1990r. W dniu 29.09.1994r. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa. Jak wynika z załączonych dokumentów, w 2001 roku Urząd Wojewódzki wydał decyzję, w któr ...


Czy jednoosobowa spółka Skarbu Państwa korzysta ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy pożyczki?

W dniu 04.01.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek Podatnika X z siedzibą w Z o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.Pismem z dnia 28.01.2005 r. organ podatkowy wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.Braki formalne wniosku zostały uzupełnione w dniu 10.02.2005 r. Jak stanowi art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ...

Dotyczy częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach po rozpoznaniu zażalenia ................ S.A. z dnia 28 kwietnia 2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej z dnia 18 kwietnia 2005 r. Nr PD/423-12/05/22396 sprostowanego postanowieniem teg ...

Jak należy rozliczać wpłaty z zysku po opodatkowaniu podatkiem dochodowym, po zmianie formy własności z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w Spółkę Akcyjną z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa?

W związku z informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - pismem z dnia 20.01.2004 r. Nr II 2/423/350/JSz/168/04/05 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając na podstawie art. 14b § 2 w/w ustawy (w brzmieniu obowiązującym do ...

Czy z dniem w którym dokonano zbycia akcji w przypadku jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, powołując się na art. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 154, poz. 792) ustał obowiązek dokonywania wpłat z zysku

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) - po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 4 maja 2005r. znak l.dz. 2674/05 na postanowienie Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu PD -423-16/GC/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. dotyczące interp ...

Czy syndyk masy upadłości jednoosobowej spółki Skarbu Państwa obowiązany jest do uiszczenia wpłaty z zysku powstałego ze sprzedaży masy upadłości?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia syndyka masy upadłościowej Spółki Akcyjnej, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 sierpnia 2005r. Nr DG-423-2-376/05 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowa ...

Generowanie strony w 4 ms