Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sukcesja uniwersalna

Czy przekształcone przedsiębiorstwo, na mocy przepisów o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, ma prawo do dokonywania odliczeń, zwrotu podatku VAT naliczonego z faktur zakupu wystawionych na poprzednika prawnego? Czy pomimo sukcesji NIP powstała spółka musi dokonać nowego zgłoszenia rejestracyjnego, czy też aktualizacyjnego?

W art. 93 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) unormowano zasady sukcesji praw i obowiązków w przypadku łączenia się podmiotów. W myśl tego przepisu osoba prawna powstała w wyniku łączenia: osób prawnych, osobowych spółek handlowych, osobowych i kapitałowych spółek handlowych – wstępuje we wszelkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i ...

Czy spółce z o.o., która powstała w drodze sukcesji uniewersalnej, przysługuje prawo do kontynuacji rejestru sprzedaży prowadzonego przez dotychczasową spółkę przy pomocy kas rejestrujących?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na pisemne zapytanie z dnia 26 kwietnia 2004r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny z którego wynika, iż w dniu 30.01.2004 r. do ...

Zwolnienia przedmiotowe

Jeśli spółka akcyjna X przejmie w 2004 r. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych spółkę akcyjną Y, dla której wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w sse przed 1.01.2001 r. i po przejęciu spółka X będzie prowadzić działalność gospodarczą na terenie sse, w oparciu o majątek spółki Y, wyodrębniony w samobilansujący się oddział, to będzie ona sukcesorem zezwolenia na prowadzeni ...


Czy po wniesieniu aportu (w postaci całego przedsiębiorstwa) do spółki, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, ewidencjonowanie obrotu może odbywać się za pomocą kas rejestrujących wcześniej nabytych?

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 lit b i pkt 6 lit b rozporządzenia Ministra Finansów z 04 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U.Nr 108, poz.948 z 2002r. ost.zm. Dz.U.Nr 85, poz.798 z 2004r.) kasa rejestrująca musi zapisywać w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej podatnika ( ...


Czy odziałowi Spółki prawa handlowego, samodzielnie sporządzającemu bilans i będącemu podatnikiem podatku VAT, przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych na inne odziały tej samej Spółki, będące odrębnymi podatnikami podatku VAT, które uległy likwidacji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Podgórze, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Spółki z dnia 25.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2004 r.) w sprawie: •czy oddziałowi Spółki prawa handlowego samodzielnie sporządzającemu bilans i będącemu podatnikiem podatku VAT, zgod ...

1. Czy spółka jawna wstąpi we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby? 2. Czy wszystkie prawa jakie przysługiwały na gruncie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług osobie fizycznej, jako podatnikowi tego podatku, będą przysługiwały spółce jawnej bez konieczności wystawiania not korygujących, w tym: - prawo do rozliczenia w dekl. pod. VAT-7 złożonej przez spółkę jawną, nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z dekl. pod. VAT-7 złożonej przez osobę fizyczną - prawo do odliczenia przez spółkę jawną podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy towarów i usług, dokonane przez osobę fizyczną; - prawo do zwrotu na rachunek bankowy spółki jawnej kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikającej z dekl. pod. VAT-7, złożonej przez osobę fizyczną? 3. Czy wniesienie przez osobę fizyczną, aportem całego przedsiębiorstwa na pokrycie udziału w spółce jawnej, będzie zwolnione od podatku od towarów i usług oraz nie spowoduje obowiązku korygowania i zwrotu uprzednio odliczonego podatku od towarów i usług /podatku naliczonego/?.

Zgodnie z art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14b § 1, § 2. art. 143, art. 216, art. 217, art. 222, art. 236 § 1, § 2 pkt 1, art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /jedn. tekst Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60/, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Będzinie stwierdza, że stanowisko podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 12.01.2005r., który wpłynął w dniu 14.01.2005r., o udzielenie pisem ...

Jakie konsekwencje podatkowe wiążą się z przejęciem przez podatnika spółek w drodze inkorporacji ?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo znak E/4120/2004 z dnia 28.04.2004 r. (data wpływu 30.04.2004 r.), przedstawia następujące stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie konsekwencji p ...

Jak należy rozliczyć skutki podatkowe operacji gospodarczych w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z o.o.?

W wyniku weryfikacji pisma Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 15.10.2003 r. nr PB/415-37/03, stanowiącego pisemną interpretację w zakresie stosowania przepisów prawa, wydaną w trybie art.l4 a § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art.14 b § 2 ww. ustawy stwierdza co nas ...

Generowanie strony w 23 ms