Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: twórcy

W jaki sposób, na bazie nowych przepisów, jako twórca samodzielnie działający, powinienem rozliczać się – czy powinienem działalność zarejestrować, naliczać lub uzyskać zwolnienie z VAT-u, ponieważ umowy o dzieło zawarłem w br. na kwotę przekraczającą 45.700zł?

W złożonym piśmie stwierdza Pan, że jest twórcą – uzyskał Pan na Akademii Sztuk Pięknych tytuł mgr sztuki, należy do Związku Artystów Plastyków w Warszawie, a charakter pracy artystycznej objęty prawami autorskimi polega głównie na ochronie dóbr kultury – konserwacja dzieł sztuki. Dotychczas honoraria te objęte umowami o dzieło, dotyczące praw autorskich rozliczane głównie przez Związek Artystów P ...

dotyczy kosztów uzyskania przychodów (w tym kosztów dojazdu) w odniesieniu do działalności arystystycznej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, pismem z dnia 28.04.2004 r. (znak: L.IUS.XVII/415/31/04): Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z art. ...

Zwracam się z prośba o wskazanie prawidłowej stawki podtku VAT na malowane przeze mnie obrazy ( PKWiU 92.31.10-00.12), które wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej. Moim zdaniem obrazy podlegają zwolnieniu od podatku zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 11 do ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.05.2004 r. ( data wpływu do Urzędu 20.05.04 r.) działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga informuje, że zgodnie z art. 120 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawkę pod ...

1. Czy opodatkowaniu podlega ryczałtowa sprzedaż przedstawienia teatralnego jednemu kontrahentowi? 2. Czy opodatkowaniu podlega współorganizacja imprezy artystycznej? 3. Jaką stawką opodatkowane są usługi realizacji dźwięku? 4. Jaką stawką opodatkowane są usługi nauki gry na instrumentach?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku Nr 4 do ustawy. W w/w załączniku zwolnieniem od podatku od towarów i usług objęto w pozycji 11 pod symbolem PKWiU ex 92 „usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie auto ...

1. Czy dotacja o charakterze podmiotowym podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? 2. Czy teatr ma prawo do pełnego obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony na podstawie (art. 86) czy też tylko do częściowego wg. struktury (art.90)? 3. Czy ryczałtowa sprzedaż przedstawienia teatralnego jednemu klientowi podlega opodatkowaniu? 4. Czy opodatkowaniu podlegają wykłady otwarte dla uczniów i studentów?

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) „ podstawą opodatkowania jest obrót (...). Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnych charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług". W obowiązującym od 1 maja 2004 r. stanie prawnym dotacje i subwencje oraz inne dopłaty o podobnym charakterze ( ...

czy świadczone usługi - działalność autorska polegająca na pisaniu książek, artykułów, publikacji, tekstów autorskich do kalendarzy, wydawnictw, czasopism, programów telewizyjnych, scenariuszy, prowadzenia wykładów autorskich - są zwolnione od podatku od towarów i usług czy też podlegają opodatkowaniu .

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), odpowiadając na pismo z dnia 17 maja 2004 r. (wpływ do Urzędu 19 maja 2004 r.), Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy informuje. Stan faktyczny - Działalność autorska polegająca na pisaniu książek, artykułów, publikacji, tekstów autorskich do kalendarzy, wydawnictw, czas ...

Czy działalność twócza w spostaci sprzedaży wykonanych zdjęć artystycznych oraz sprzedaż produktu obejmującego zakupione zdjęcie wraz z oprcowaniem dokonanym przez podmiot dokonujący sprzedaży całego produktu (produkt ten wypełnia znamiona twórcze i jako taki "chroniony" jest przepisami o prawach autorskich) podlega zwolnieniu od opodatkowania.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z treścią załącznika nr 4 (poz.11) do tej ustawy zwolnione od opodatkowania podatkiem VAT są usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielanie licencji do praw autorskich lub praw do artysty ...

dotyczy kwestii stosowania 50%-ych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich do przychodów otrzymywanych na podstawie umowy o dzieło

Z pisma płatnika wynika, iż zawiera on umowyo dzieło, których przedmiot polega m.in. na: przygotowaniu przez absolwenta Akademii Muzycznej koncertu i widowiska muzycznego według własnego scenariusza, przygotowaniu przez absolwenta Akademii Teatralnej przedstawienia według własnej reżyserii, przygotowaniu przez magistra sztuk plastycznych scenografii do przedstawień teatralnych, wykonaniu koncertu ...

Czy w przypadku przeniesienia praw autorskich do projektów graficznych wykonywanych w ramach działalności gospodarczej, definiowanej w art.15 ustawy o VAT, właściwym jest stosowanie preferencji w postaci zwolnienia od podatku VAT. Spółka informuje ponadto, iż czynność ta klasyfikowana jest według nomenklatury Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) pod symbolem 92.31.22-00.00.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 cytowanej na wstępie ustawy o VAT w związku z załącznikiem nr 4 poz. 11 tej ustawy zwolnione od opodatkowania (tzw. przedmiotowe zwolnienie) zostały klasyfikowane pod symbolem PKWiU ex 92 usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wynagradzane w formie honorari ...

Czy dokonane w formie umowy sprzedaży umowy przeniesienia majątkowych praw autorskich z twórcami oraz umowy przeniesienia praw do wizerunku podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 20.09.2004 r. (bez znaku, data wpływu 22.09.2004 r.) uzupełnionego pismem z dnia 1.10.2004 r. (bez znaku, data wpływu 5.10.2004 r.) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu przeniesienia praw autorskich zawieranych z twórcami oraz od umów przeniesieni ...

Generowanie strony w 7 ms