Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przeliczanie wartości importu

Po jakim kursie należy ustalić wartość towaru, gdy dostawa towaru z Unii Europejskiej miała miejsce w dniu 30.04.2004 r., wprowadzenie towaru na terytorium RP po dniu 01.05.2004 r.? Czy należy opierać się na stosownych przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97, poz. 970)?

Zgodnie z przepisami art.176 pkt3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535) przepisy dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju weszły w życie od dnia 01.05.2004 r.Zatem w przypadku gdy dostawa towarów z kraju Unii Europejskiej udokumentowana została fakturą wystawioną w dniu 30.04.2004 r. , a towar ten zos ...

Czy podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w pozycji zakupy towarów handlowych jest dokument celny SAD czy faktura zagraniczna?W jakiej dacie należy zaksięgować fakturę z importu jeśli wystawiona została w dniu 1 lutego 2004 r., towar przekroczył granicę 3 lutego 2004 r., a odprawa ostateczna odbyła się w dniu 8 lutego 2004 r.?

Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz warunki jakim powinny odpowiadać dowody będące podstawą zapisów w księdze określają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Zgodnie z § 26 cyt. rozporządzenia zapisy w księdze dotyczące wydatków (kosztów) są ...

Czy przysługuje prawo do zwrotu nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług (w związku z weryfikacją zgłoszenia celnego), w przypadku gdy kwota nadpłaconego w imporcie podatku od towarów i usług pomniejszyła kwotę podatku należnego?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 21.11.2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Z przepisu zawartego w art. 11h ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż w przypadku importu towarów kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczać na złote po kursie celnym.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy w przypadku importu towarów kwoty wyrażone w walucie obcej należy przeliczać na złote po kursie ...

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi w tym przypadku kwota, którą usługobiorca jest zobowiązany zapłacić. W omawianej sprawie jest to kwota widniejąca na fakturze zakupu, przeliczona zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), po średnim kursie NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 23.05.2006r., uzupełnionego w dniu 25.05.2006r. i 16.08.2006r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. prawidłowego określenia podst ...

�Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w walutach obcych w przypadku importu i eksportu towarów.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4, w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8., poz. 60 ze zm.), postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie podatku od towarów i usług, oceniając stanowisko ...

Czy prawidłowo wylicza koszty uzyskania przychodów wyrażone w walutach obcych Spółka zajmująca się sprzedażą detaliczną podzespołów elektronicznych, importowanych i nabywanych w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia, rozchodowanych z magazynu pojedynczo przez kilka miesięcy, przyjmując: dla importu towarów – kurs średni NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu SAD, dla wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – kurs średni NBP z dnia poprzedzającego datę wystawienia faktury?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 2 lutego 2007 r. (data wpływu wniosku do tutejszego organu podatkowego 2 lutego 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów praw ...

Czy dla potrzeb podatku od towarów i usług w przypadku braku faktury WDT, fakturę importową dostawcy spoza Unii Europejskiej wycenia się według kursu średniego NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. z 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu postanowieniem z dnia 10 maja 2007r. Nr 1401/PH-I/006/14-90/07/EN w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dni ...

Generowanie strony w 14 ms