Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ubytek naturalny

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ubytków naturalnych, których wartość stanowi koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwroty różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjąt ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ubytki naturalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (sprzedaż hurtowa owoców i warzyw) są kosztem uzyskania przychodów?

Pismem z dnia 26.10.2004 r. (data wpływu - 29.10.2004 r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ubytki naturalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (sprzedaż hurtowa owoców i warzyw) są kosztem uzyskania przychodów. W odpowiedzi na w/w pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. ...

Spółka (Przewoźnik) uruchomiła procedury rozliczania niedoborów transportu. Niedobory do wysokości 0,5% ilości wydanego paliwa do przewozu rozlicza się jako koszty pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodem, pozostała wartość stanowi koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. Spółka prosi o potwierdzenie prezentowanego stanowiska.

Wnioskująca prowadzi działalność w zakresie towarowego transportu drogowego paliw. W oparciu o uchwałę Zarządu z dnia 24.06.2002r. (wraz z załącznikami) Spółka uruchomiła procedury rozliczania niedoborów stwierdzonych podczas transportu. W piśmie z dnia 10.02.2005r. Wnioskująca informuje, iż przewozy na rzecz głównego kontrahenta wykonywane są na podstawie umów handlowo-przewozowych, zawieranych k ...

Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może ustalone normy ubytków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Firma, posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Podczas przyjmowania, sprzedaży i magazynowania gazu powstają znaczne ubytki spowodowane okolicznościami, na które firma nie ma wpływu. Ponadto firma w ramach ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów i ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 19.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów i ewidencji dla ...

Czy stwierdzona kwota ubytków w środkach obrotowych stanowi koszt uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. ..., z dnia ...r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie ustalenia czy stwierdzona kwota ubytków niezawinionych stanowi koszt uzyskania przychodów ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów dla potrzeb podatku dochodowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. ..., z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie ustalenia czy istnieje obowiązek ewidencjonowania, dla celów podatku dochodowego, ubytków n ...

Czy ubytki naturalne mieszczące się w limicie norm zakładowych dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy stanowią koszt uzyskania przychodu roku podatkowego w dniu poniesienia kosztu zgodnie z art. 15 ust. 4 przed zmianą-po zmianie art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu pisemnego wniosku podatnika udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika stwierdza, iż przedstawione w przedmio ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niedobory i ubytki naturalne powstałe w transporcie na podstawie Zarządzeń:- Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1986r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym (M.P. nr 25, poz. 176),- Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 16 stycznia 1989 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych środkami transportu samochodowego (M. P. nr 5 poz. 55).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu ...

Czy Wnioskodawca postępuje prawidłowo, zaliczając do kosztów uzyskania przychodów „różnice inwentaryzacyjne” w miesiącu przeprowadzenia inwentaryzacji, czy też powinien rozliczyć te różnice w miesiącu grudniu, na koniec okresu sprawozdawczego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 77 ms