Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interpretacja izby skarbowej

Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.

1. W dniu 17 lutego 2003 r., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 24 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do pominięcia skut ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

Czy w związku ze zmianą interpretacji przez Izbę Skarbową podatnik zobligowany jest do złożenia korekty zeznania CIT-8

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 29.08.2005r. wnioskiem Nr L.dz.(1923)2005, datowanym na 26.08.2005r. Zakładu ... Jednoosobowa Spółka Gminy ... spółka z o.o. z siedzibą w ...

Dnia 24 marca 2006r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej wpłynęło pismo Pana WK zawierające żądanie wyjaśnienia niżej przedstawionego problemu: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej udzielił podatnikowi (na podstawie art.14a ustawy – Ordynacja podatkowa) pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie (pismem z dnia 09.09.2004r. Nr PP/443-84/04) uznając, że usługi rzeczoznawstwa wykonywane na rzecz sądów, prokuratur i komorników sądowych nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). Podatnik zastosował się do wydanej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa. Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie pismem z dnia 26.09.2005r. (znak: PP-448/I/511/04/05) zmienił wydaną przez organ podatkowy informację i wyjaśnił, że usługi rzeczoznawstwa wykonywane na zlecenie sądu podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych. Podatnik dnia 14 lipca 2005r. złożył do tutejszego organu podatkowego wniosek o wydanie interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług usług świadczonych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez komornika sądowego do oszacowania nieruchomości i ruchomości w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Białej Podlaskiej postanowieniem z dnia 16.09.2005r. Nr PP/443-57/05 uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku i stwierdził, że czynności wykonywane przez biegłych rzeczoznawców majątkowych nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w związku z czym należy stosować zasady ogólne dotyczące opodatkowania podatkiem VAT.Podatnik zastosował się do błędnej informacji organu podatkowego z dnia 09.09.2004r., która została zweryfikowana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie we wrześniu 2005r. Podatnik do września 2005r. nie naliczał podatku od towarów i usług od świadczonych usług rzeczoznawstwa wykonywanych na rzecz sądów, prokuratur i komorników sądowych. W ocenie podatnika organ podatkowy nie ma prawa do określenia kwoty zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od towarów i usług za okresy miesięczne w których stosował się do treści otrzymanej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 09.09.2004r. Ponadto, wg Podatnika, za okresy, w których podatnik zastosował się do informacji organu podatkowego nie ma obowiązku korygowania deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7). Zdaniem podatnika zmiana interpretacji wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu w którym doręczono pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie. Dlatego też podatnik od miesiąca września 2005r. nalicza podatek od towarów i usług od świadczonych usług i deklarując ten podatekw comiesięcznych deklaracjach dla podatku od towarów i usług (VAT-7).

Z przedstawionego stanu faktycznego, wynika, że podatnik ma wątpliwości, czy organ podatkowy ma prawo do wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług za okresy w których zastosował się do błędnej informacji o przepisach prawa podatkowego a także czy za te okresy podatnik ma obowiązek dokonać korekty deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7). Tutej ...

Dlaczego Urząd Skarbowy kwestionuje poprawność podpisywanych przez ustanowionego przez podatnika pełnomocnika, wiedząc iż otrzymał on pisemną interpretację przepisów, w której Izba Skarbowa potwierdziła możliwość podpisywania przez tego pełnomocnika deklaracji podatkowych w imieniu podatnika? Dlaczego Urząd Skarbowy nie stosuje się do interpretacji wydanych przez jednostkę nadrzędną, tym bardziej, że od czasu wydania tej interpretacji stan prawny w niniejszym zakresie nie uległ zmianie? Czy interpretacja przepisów dokonana przez Izbę Skarbową wiąże podległe organy podatkowe?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie:- art. 14a § 1, § 3 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu odmawia uznania Pana stanowiska zawartego we wniosku z dnia 25.05.2006r. w sprawie kwestionowania deklaracji podatkowych podpisywanych przez ustanowionego pełnomocnika. U Z A S A D N I E N I ...

Pytanie podatnika dotyczy prawidłowości stanowiska przedstawionego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem Strony, który wpłynął do tut. Urzędu dnia 09.06.2005r., uzupełnionym pismem, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 05.09.2005r., w sprawie udzielenia pisemnej interpre ...


jaki jest zakres i sposob zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przedmiocie obowiązku złożenia korekt i powstania zaległości.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 30.06.2006r (wpływ do tut. urzędu 03.07.2006r), uzupełnionego pismem z dnia 07.07.2006r (wpływ 07.07.2006r) o udzielenie pisemne ...

Miarodajnym kryterium zaliczenia określonych robót konserwacyjnych w budownictwie do zakresu stosowania art. 146 ust. l pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, miałoby być istnienie ścisłego, czy też bezpośredniego związku z robotami budowlanymi, a dokładnie rzecz biorąc z obiektami budownictwa mieszkaniowego, to w pierwszej kolejności istnienia takiego związku należałoby upatrywać w tych robotach konserwacyjnych, które wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania tych obiektów i których konieczność wykonania wynika z realizacji ustawowych obowiązków.

Pismem z dnia. 3 czerwca 2005 r. Marek W. Skarżący w rozpatrywanej sprawie, zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa Praga o udzielenie w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r, Nr 8, poz. 60. z późn. zm.) pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Przedstawiając stan faktyczny sprawy Skarżący wskazał, ...

Zakres stosowania instytucji uzupełnienia decyzji administracyjnej został precyzyjnie określony w Ordynacji. Zgodnie z art. 213 § 1 strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do a/ rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania, b/ wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub c/ co do skargi do sądu administracyjnego albo d/ sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. Oznacza to, że w treści art. 213 Ordynacji uregulowane zostało naprawianie wad decyzji małej wagi, gdyż naprawianie wad istotnych jest możliwe jedynie w trybie środków zaskarżenia - zwyczajnych i nadzwyczajnych - czy też w ramach kontroli sądowo administracyjnej (zob. podobnie wyrok WSA z 17 czerwca 2004 r. sygn. III SA 708/03, Lex Nr 147331). Założeniem ustanowienia instytucji uzupełnienia decyzji jest to, że dotyczyć może dwóch składników decyzji, tj. rozstrzygnięcia i pouczenia. Uzupełnienie rozstrzygnięcia sprawy ma miejsce wówczas, gdy z powodu błędu w ocenie stanu faktycznego i prawnego sprawy lub niedbalstwa przy sporządzaniu decyzji wydano decyzję częściową, chociaż w ocenie organu ją wydającego miała ona załatwiać sprawę. Niekompletność rozstrzygnięcia sprawy powinna być przy tym widoczna przy zestawieniu go do dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy i zakresu żądań strony . Sąd zwraca uwagę, że w sprawach interpretacji przy których nie prowadzi się postępowania dowodowego celem dokonania ustaleń faktycznych organ winien odpowiedzieć jedynie na postawione pytanie. Dopiero wówczas gdy organ nie może udzielić odpowiedzi z braku danych istotnych dla interpretowanego przepisu, wzywa stronę w trybie art. 169 § 1 Ordynacji o uzupełnienie wniosku. Powinny być to jednak sytuacje wyjątkowe bowiem celem przepisów było usprawnienie obrotu gospodarczo - finansowego, a zasadą - pytanie z interpretacją -odpowiedź potwierdzająca lub przecząca. Nie może być, tak jak w tej sprawie, że organ podatkowy, zdaniem biegłego, powinien ocenić całokształt jego obowiązków podatkowych i ustalić na przyszłość jego linię postępowania jako biegłego sądowego. Nie dlatego, że akurat ten biegły jest biegłym do spraw podatkowych, ale dlatego że nie mieści się to ramach badanych przepisów. Kolejne pytania podatników, częstokroć alternatywne, pogłębiające pierwotnie stawiane zagadnienia są nowymi wnioskami o interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie decyzją z 4 stycznia 2006 r. Nr 1401/VO/4407/14-114/05/MC, na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 w zw. z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej jako „Ordynacja", odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bemowo z 12 sierpnia 2005 r. Nr US-31/PW/II/443--207/III/05/ ...

Generowanie strony w 14 ms