Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interpretacja Ministra Finansów

Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.

1. W dniu 17 lutego 2003 r., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 24 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do pominięcia skut ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

dotyczy udzielania pisemnych interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 20.09.2005 r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 2.09.2005 r. (znak: I US.XVII/415/96/05), uchyla ww. postanowienie w sprawie interpretacji co do zakresu i sposob ...

dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku stanowego zapłacone przez wspólników

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 08.12.2005 r. na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście z dnia 24.11.2005 r. Nr 1436/2CG/415/i-71/05/IN w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów pr ...

na podstawie jakich dokumentów Strona ( Bank ) ma uznać, że otrzymane odsetki od dłużnych papierów wartościowych QDS emitowanych w Singapurze są zwolnione z opodatkowania na terenie RP,

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. art. 14 b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oraz art. 13 § 2 pkt 4 i art. 16 tej ustawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu odwołania z dnia 30.12.2005r. Spółki Akcyjnej "B" ( Banku ) wniesionego od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie ...

dotyczy udzielania interpretacji w przedmiocie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 1.12.2005 r. (znak: PUS.I/415/22-2/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. ...

dotyczy interpretacji przepisów podatkowych zawartych w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Łańcucie z dnia 3.03.2006 r., znak: US.IA/2/415/5-IP/2006, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dn ...

dotyczy wydania pisemnych interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na postawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy z dnia 2.02.2006 r., znak: PO I 415/2/2006, w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Pismem z dnia 2.01.2006 r. pa ...

dotyczy pisemnych interpretacji postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 11.05.2006 r. na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.04.2006 r., znak: PUS.I/423/10/06, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu stosowania przepis ...


Generowanie strony w 9 ms