Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: interpretacje

Kwestionowana regulacja art. 14 § 2 ordynacji podatkowej narusza aspekty prawa wyrażone w art. 78 Konstytucji. Nadanie mocy wiążącej abstrakcyjnej interpretacji problemów prawa podatkowego ustalanej przez Ministra Finansów sprawia bowiem, iż gwarancja powtórnego rozpatrzenia sprawy wskutek wniesionego środka zaskarżenia staje się dla strony iluzoryczna i pozorna, samo zaś prawo zaskarżenia nabiera waloru wyłącznie formalnego środka prawnego.

1. W dniu 17 lutego 2003 r., Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, oraz Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócili się do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie, że: art. 24 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) nadając organom podatkowym i organom kontroli skarbowej, przy rozstrzyganiu sprawy podatkowej prawo do pominięcia skut ...

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług dostawy gruntu, w sytuacji gdy regulacje dotyczące gruntów uległy zmianie po 1 maja 2004 r. I. Spółka zawiera z kupującymi umowy przedwstępne, na podstawie których nabywcy dokonują wpłat na poczet zakupu mieszkań w trakcie ich budowy. Pytanie dotyczy pięciu sytuacji: 1. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka pokrywająca 100% wartości przedmiotu umowy, tj. ceny mieszkania (miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej) oraz ceny udziału we współwłasności gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce przed 1 maja 2004 (także zasiedlenie). Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 2. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka pokrywająca 100% wartości przedmiotu umowy; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce po 1 maja 2004. Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 3. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka, która nie pokrywała 100% wartości przedmiotu umowy, lecz zgodnie z umową przedwstępną pokrywała 100% wartości udziału we własności gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce przed 1 maja 2004 r. Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 4. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka, która nie pokrywała 100% wartości przedmiotu umowy, lecz zgodnie z umową przedwstępną pokrywała 100% wartości udziału we własności gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce po 1 maja 2004 r. Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; 5. przed 1 maja 2004 r. wpłacona została zaliczka pokrywająca 100% wartości przedmiotu umowy, tj. ceny mieszkania (miejsca parkingowego, komórki lokatorskiej) oraz ceny udziału w wieczystym użytkowaniu gruntu; protokolarne przekazanie lokalu nabywcy miało miejsce przed 1 maja 2004 (także zasiedlenie). Akt notarialny zawarto pod rządami ustawy o VAT z 11 marca 2004 r.; II. Jeżeli interpretacja organu podatkowego wskazuje inne zasady opodatkowania niż zastosowane przez Podatnika, to Spółka pyta o sposób korygowania deklaracji podatkowych dla podatku VAT III. Pytanie dotyczy obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Ad I. Zgodnie z art. 19 ust. 10 ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty nie późnej jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 10 i 11. Z kolei art. 29 ust. 5 tej ustawy stanowi, że w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gru ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

Jak poprawnie należy wystawić fakturę?

Urząd Skarbowy Kraków - Stare Miasto, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 23.07.2003 r. uprzejmie informuje. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), właściwy organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie poda ...

1. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest postępowaniem kasacyjnym, w trakcie którego Sąd bada zasadność podstaw zawartych w skardze kasacyjnej. Tymi podstawami Sąd jest związany, gdyż rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej a bierze tylko pod uwagę z urzędu nieważność postępowania. 2. W rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna nie formułuje zarzutu naruszenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny przepisów postępowania mogącego mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a więc wymienionego w art. 174 pkt 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi podstawy kasacyjnej. Oznacza to, że Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną związany jest ustaleniami faktycznymi przyjętymi do oceny w zaskarżonym wyroku. 3. Skoro, co wynika z niewątpliwych ustaleń faktycznych małżeństwo T dokonali sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości i z tego tytułu uzyskali przychód, skoro nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a cyt. ustawy - to na podstawie bezpośredniego rozumienia tekstu prawnego organy podatkowe i Sąd zasadnie stwierdził, że dochód z tej sprzedaży podlega opodatkowaniu w formie ryczałtu. Nie powstała zatem wątpliwość interpretacyjna, w myśl zasady, że jasny tekst nie wymaga interpretacji. Przyjęta w polskim orzecznictwie sądowym koncepcji wykładni prawa, która w prawie wspólnotowym znajduje odzwierciedlenie w doktrynie acte clair, wymaga, aby wykładnia prawa była dokonywana tylko w sytuacji zaistnienia wątpliwości interpretacyjnej, czyli niejasnego tekstu prawnego.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt SA/Sz 1291/02 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę Barbary i Krzysztofa T na dwie decyzje Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 6 maja 2002 r. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. oraz w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowych w tym podatku. W uzasadnieniu wyroku Sąd stwierdzi ...

Czy w związku ze zmianą interpretacji przez Izbę Skarbową podatnik zobligowany jest do złożenia korekty zeznania CIT-8

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym w dniu 29.08.2005r. wnioskiem Nr L.dz.(1923)2005, datowanym na 26.08.2005r. Zakładu ... Jednoosobowa Spółka Gminy ... spółka z o.o. z siedzibą w ...

Zwrócono się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe nabywcy nieruchomości sprzedawanej przez syndyka w postępowaniu upadłościowym z wolnej ręki -

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pucku, działając na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1, art.14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)– dalej: Ordynacja podatkowa, po rozpatrzeniu wniosku syndyka masy upadłości, z dnia 18 lipca 2005r., (wpływ w dniu 26.07.2005r.) uzupełnionego w dniu 11.08.2005r., o udziel ...

Proszę o podanie przepisu prawnego, który nakłada na organ podatkowy obowiązek udzielenia pisemnej odpowiedzi.

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko przestawione w ...

Merytoryczne rozpoznanie skargi zawsze poprzedza kontrola dopuszczalności środka zaskarżenia.Strona przed złożeniem skargi do sądu administracyjnego musi wyczerpać środki zaskarżenia przysługujące jej w toku postępowania administracyjnego. Skarga wniesiona przez podmiot w upadłości, w sytuacji, w której przysługuje mu odwołanie od decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, jest zatem niedopuszczalna i podlega odrzuceniu z powodu niewyczerpania przysługujących im środków zaskarżenia.

Pismem z dnia 31 marca 2005 roku przedsiębiorstwo państwowe Zakłady Przemysłu Jedwabniczego „P” w upadłości zwróciło się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódż-Górna w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60) o wydanie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 19 ...

Chcę prowadzić sprzedaż na aukcji internetowej, pod jaką datą zaewidencjonuję przychód, czy przychodem będzie wpłata odbiorcy za towar ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko przestawione ...

Generowanie strony w 35 ms